Hjemmehjelp skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.

Hjemmehjelp kan også gi avlastning til personer med omsorgsoppgaver.

Vedkommende må ha et hjelpebehov av rent praktisk eller personlig art og må være omsorgstrengende eller helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp. Både for brukerne og for kommunen er det viktig at de som har det største hjelpebehovet, får det tjenestetilbudet de trenger.