Hvordan søke kommunal bolig?

Nå kan du søke om kommunal bolig digitalt. Kobo heter systemet og det er utviklet av Husbanken. Det er enkelt, brukervennlig og laget for å ivareta ditt personvern. Det er Alstahaug kommune som mottar og behandler din søknad om kommunal bolig. Lenke til Kobo sin selvbetjeningsløsning: https://kommunalbolig.husbanken.no/?behandlingsansvarlig=938712441

Retningslinjer for kommunale utleieboliger

Vedtatt av Kommunestyret 16.03.2016 sak 16/2219

1. Virkeområde

Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug kommune.

2. Formålet med kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger er et boligvirkemiddel for å bistå særskilt vanskeligstilte på boligmarkedet. De leies ut til personer som er uten egnet bolig, og som selv eller ved annen hjelp ikke er i stand til å skaffe seg bolig. Dette er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) §15: «Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.» Flyktninger som førstegangsbosettes av Alstahaug kommune, etter bosettingsvedtak fattet av kommunestyret, gis kommunal utleiebolig eller annen bolighjelp så framt de ikke anses å ha mulighet til å skaffe bolig på egen hånd.

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling 

3.1 Inntekts - og formuesforhold

Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig med mindre særlige grunner foreligger.

3.2 Andre boligvirkemidler

Søkere som kan dra nytte av andre boligvirkemidler for å skaffe eller beholde bolig, skal ikke innvilges kommunal bolig.

3.3 Alder

Søker må være over 18 år. Det kan gjøres unntak i særskilte tilfeller. 

3.4 Botid

Søker skal ha en sammenhengende Folkeregisteret botid i kommunen de siste to årene med mindre særlige grunner foreligger. For ungdom under 23 år som søker bolig, gjelder en hovedregel om botid i kommunen de siste seks måneder. Utenlandske statsborgere må i tillegg ha lovlig opphold i landet. Det stilles ingen krav om botid hos flyktninger som førstegangsbosettes i Alstahaug kommune.

3.5 Nåværende boforhold

Søker må være uten fast eller egnet bolig, eller være i ferd med å miste sin bolig.

3.6 Helsemessige og sosiale forhold

Helsemessige og sosiale forhold vektlegges ved behandling av søknaden. Søkere som har omfattende bistand fra hjelpeapparatet kan tildeles bolig så framt boligen har betydning for et helhetlig tilbud og når annen boligbistand ikke er aktuelt.

3.7 Mislighold

Dersom boligsøker har misligholdt leieforhold med kommunen eller misligholdt lån fra kommunen, kan søknaden avslås. Det stilles krav om at husleierestanse og annen gjeld knyttet til kommunale boforhold skal være oppgjort. I særlige tilfeller kan skjønn benyttes.

3.8 Oppfølgingsbehov

Søkere som vurderes å ha oppfølgingsbehov i boligen for å mestre bosituasjonen, kan bare tildeles bolig forutsatt at søkeren går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet.

3.9 Tidligere tilbud

Dersom søker ikke har tatt imot tidligere botilbud eller annen bolighjelp som kommunen anser egnet, kan søknaden avslås.  

4. Søknad

Skriftlig søknad om kommunal utleiebolig, bytte av kommunal utleiebolig og fortsatt leie av kommunal utleiebolig (forlengelse) med nødvendig dokumentasjon, skal leveres kommunen ved post/arkiv for registrering. Søknadsprosessen saksbehandles av boligkontoret i kommunen i et tverrfaglig samarbeid. Åpne søknadsskjema i nytt vindu

Søker plikter å gi nødvendige opplysninger og dokumentasjon som har betydning for søknaden. Boligsøknader som er ufullstendige kan avslås. Søker kan kreves innkalt til samtale hvis det anses nødvendig for søknadsbehandlingen.

5. Vedtak

Begrunnet vedtak om kommunal utleiebolig fattes på grunnlag av gjeldende retningslinjer, kommunal praksis, kommunale føringer for prioritering av bestemte målgrupper og politiske vedtak. Alle vedtak skal inneholde informasjon om klageadgang, klageinstans, klagefrist og hvem klagen skal sendes til.

5.1 Vedtak om innvilgelse

Det fattes kun vedtak om tidsbestemte leiekontrakter. Ved behov for varig kommunal bolighjelp, kan vedtaket i tillegg inneholde tilsagn om dette. Vedtaket skal inneholde boligadresse, antall rom, husleie, når boligen er ledig for innflytting, med eller uten strøm, tilbud om visning, informasjon og søknadsskjema om bostøtte, kontraktslengde, eventuelle vilkår for tildeling av boligen og eventuelle grunner til at vedtaket kan omgjøres. Videre skal det opplyses at søker må akseptere vilkårene som stilles i vedtaket og at det som hovedregel kun gis ett boligtilbud. I vedtaket skal det også opplyses om at søker må akseptere vilkårene i husleiekontrakten.

5.2 Vedtak om avslag

Vedtak om avslag skal inneholde en individuell begrunnelse og informasjon om klageadgang. I tillegg skal avslaget inneholde råd og veiledning om alternative muligheter og andre boligvirkemidler.

5.3 Vedtak om fortsatt leie av kommunal utleiebolig (forlengelse av leieforholdet)

Ved søknad om fortsatt leie av kommunal utleiebolig skal det foretas en ny vurdering på lik linje med en ny søknad. Innvilges søknaden, skal det vurderes om ny leiekontrakt skal inngås for nåværende leieforhold eller om det skal fattes vedtak om annen kommunal utleiebolig. Alstahaug kommune kan kreve befaring av leiligheten før behandling av søknaden.

5.4 Grunnlag for å fatte omgjøringsvedtak

Et vedtak om innvilgelse kan omgjøres slik at det faller bort i blant annet følgende tilfeller:

  • når søker uten saklig grunn ikke tar imot botilbudet
  • når søker uten saklig grunn ikke møter til orienteringssamtale, avtalt visning av bolig og /eller kontraktsavtale
  • når søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt, slik at søker ikke lenger oppfyller kriteriene i retningslinjene for leie av kommunal utleiebolig.
  • dersom søker får tilbud om annen kommunal bolighjelp, som for eksempel startlån til kjøp av bolig, kommunal garanti eller kommunalt lån til depositum til leie av bolig
  • ved mislighold av oppfølgingsavtale eller andre avtaler
  • søker ikke godtar de avtalevilkårene kommunen stiller
  • søker har gitt uriktige opplysninger som er av betydning for søknadsbehandlingen
  • søker har skaffet seg bolig selv

Grunnlag for å fatte omgjøringsvedtak må være forankret i boligvedtaket og/eller i retningslinjene.

6. Klageadgang

Vedtak i henhold til disse retningslinjene kan påklages til Alstahaug formannskap eller den kommunale instansen formannskapet delegerer sin myndighet til. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til søker.

7. Boligtildeling

Kommunens boligmasse og tilgjengelige boliger på tildelingstidspunktet vil være avgjørende for hvilken bolig som tildeles. I perioden fra innvilgelsesvedtak fattes og fram til boligtildeling finner sted skal det undersøkes om vilkårene for innvilgelse fortsatt er oppfylt jf vedtaket. Hvis vilkårene ikke er oppfylt kan det fattes omgjøringsvedtak. Tildeling av kommunal utleiebolig skjer på grunnlag av innvilgelsesvedtaket og i samsvar med kommunens gjeldende føringer for prioritering av målgrupper. Det skal tas hensyn til bomiljøproblematikk ved tildeling av bolig.

Pris for bolig følger kommunens husleiesatser.

8. Bytte av kommunal utleiebolig

Som hovedregel innvilges ikke bytte av kommunal utleiebolig. Der innvilgelse av søknad likevel er aktuelt, kan Alstahaug kommune kreve befaring av leiligheten før behandling av søknad.

9. Avgjørelsesmyndighet

Rådmannen eller den han bemyndiger, har avgjørelsesmyndighet i saker som faller inn under disse retningslinjene.

10. Utfyllende bestemmelser

Rådmannen eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å utarbeide administrative rutiner for tildeling av kommunale utleieboliger.