Mer informasjon om gravemelding

Henvendelser rettes til Geomatikk AS:
Telefon: 09146
E-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no

Saksbehandling av gravesøknader i kommunen er fordelt på flere personer, se vaktplan og kontaktinformasjon.

Alstahaug kommune har utarbeidet veinorm som støtte og grunnlag til prosjektering og utførelse av veianlegg.

Ytterligere informasjon se www.ledningsportalen.no

Det påløper kostnader til administrasjonsgebyr ved søknadsbehandling. For fullstendig oversikt henvises til kommunalt gebyrregulativ.

Samlet oversikt over pågående gravemeldinger i Alstahaug kommune finner du her.

Kommunal graveinstruks

For nærmere informasjon om vilkår ved graving i Alstahaug kommune, se kommunal graveinstruks.
 

Regler for bruk av offentlig vei- og gategrunn

Regler for bruk av offentlig veg- og gategrunn ved plassering av container, lift, kranbil og stillas mv. i Alstahaug kommune, se reglement her.

 

 

 

VA-søknad

Alle tiltak som medfører ny tilkobling på offentlig VA-anlegg, påvirker anleggets kapasitet eller planlegges utført mindre enn 4 meter fra VA-anlegget, skal søkes og godkjennes av Alstahaug kommune før arbeidet påbegynnes.

For alle VA-tiltak skal VA-skjema benyttes. 
Meldepliktige tiltak leveres sammen med gravesøknad.

Skjema søknad
Skjema ferdigmelding

Ansvar for ledninger i grunnen

Krav til innmåling og dokumentasjon av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag mv. (ledningsregistreringsforskriften) ble fastsatt 18.12.2020 og trådte i kraft 01.07.2021, samtidig med plan- og bygningsloven § 2-3. Reglene om tilbakerapportering og om betaling for ledningsinformasjon trer i kraft fra 1. januar 2022.

Kommunal og moderniseringsdepartemenet har utarbeidet en egen veileder til forskriften (veileder).

Sammendrag:

Eieren av infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag skal dokumentere opplysninger om plasseringen av og egenskaper ved infrastrukturen, slik at den kan lokaliseres på en effektiv og sikker måte, jf. plan- og bygningsloven § 2-3. Ledningsregistreringsforskriften gir utfyllende bestemmelser om dette. Forskriften gjelder ledningsanlegg beregnet for transport av petroleum, varme- og kuldeutveksling, elektrisitet, elektronisk kommunikasjon, drikkevann, avløpsvann, overvann eller avfall, til bruk for tjue eller flere sluttbrukere, samt stikkledninger og tilhørende trekkerør, samt visse andre ledninger langs vei og jernbane, jf. forskriften §§ 2 og 3 Forskriften gjelder ikke de deler av et ledningsanlegg som går i luftspenn, rørledninger i sjø for transport av petroleum eller ledninger i bygninger og konstruksjoner. Forskriften gjelder heller ikke ledninger til drenering i landbruket selv om selv om dreneringen føres ut i et ledningsanlegg for overvann.

Ledningseieren skal stedfeste og dokumentere egne ledningsanlegg i henhold til standard for «Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag» utgitt av Kartverket, jf. forskriften § 4. Kravene i standarden er avhengig av områdetypen, jf. standardens kapitel 6.3. 

Ledningseieren skal på forespørsel utlevere opplysninger om plassering av ledningsanlegget, og om påliteligheten av opplysningene, til den som har et saklig behov for opplysningene, jf. forskriften § 5. Kravene til utlevering skiller mellom ledningsanlegg som er dokumentert før og etter at forskriften trådte i kraft. For nye ledninger skal dokumentasjonen følge de nye kravene som forskriften stiller. For eldre ledningsanlegg skal opplysningene utleveres på best mulig måte. Dersom ledningseieren mener at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig nøyaktig eller pålitelig til at vedkommende arbeid kan utføres uten fare for skade, skal ledningseieren påvise hvor ledningsanlegget er plassert. Plikten til påvisning gjelder ikke for stikkledning som ledningseieren ikke har ansvar for at fungerer og er i drift.