Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere helse- og omsorgstjenester på. BPA er lagt opp slik at du selv eller en nærstående person (pårørende eller verge) er arbeidsleder.  

Arbeidsleder


Som arbeidsleder for en BPA-ordning har du ansvar for å ansette, lære opp og organisere assistentene og arbeidet de gjør i henhold til arbeidslivets lover og avtaler. BPA kan dermed gi deg større frihet til å bestemme hvem som skal hjelpe deg, hvordan hjelpen skal gis og når den skal gis. Målet er at du skal kunne leve et aktivt og selvstendig liv, på tross av din funksjonsnedsettelse.  

 

Les er om BPA her

Hvem kan få BPA ?

Du har rett til å få tjenestene dine organisert som BPA hvis du:

  • Har et omfattende behov for personlig assistanse, det vil si behov for minst 25 timer pr uke
  • Har et langvarig behov for personlig assistanse, det vil si at ditt behov er forventet å vare i mer enn 2 år
  • Er under 67 år
  • Eller du er over 67 år og har fått innvilget BPA før du fylte 67 år

BPA kan også tildeles som avlastningstiltak hvis du er forelder til barn med nedsatt funksjonsevne.

Har du assistansebehov under 25 timer per uke kan du ikke kreve BPA, men vi kan likevel vurdere om det er det beste for deg å få tjenestene organisert som BPA. 

I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig og i samsvar med ordningen at helsetjenester i hjemmet også gis som BPA.

Arbeidsgiveransvar

Om du får tildelt BPA kan du i Alstahaug kommune velge mellom ulike private leverandører som er godkjent av kommunen.

Kommunens ansvar 

Kommunen har det overordnede ansvaret for at BPA-tjenestene er forsvarlige og at regelverket overholdes.

 

Om BPA av ulike grunner ikke fungerer, vil du istedenfor få andre helse- og omsorgstjenester fra kommunen.