Hverdagsrehabilitering et et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser og deltakelse står sentralt. Hverdagsrehabilitering vektlegger tverrfaglig tilnærming på et tidlig tidspunkt i forløpet. Fokus er at brukeren skal mestre sine daglige gjøremål i hjem og nærmiljø for å opprettholde/bedre livskvalitet og klare seg så selvstendig som mulig så lenge som mulig. Se vår brosjyre.
Målgruppe er alle innbyggere med behov for tjenester innen helse, pleie og omsorg.
Inklusjonskriterier:        

  • Brukere som søker kommunal tjeneste for første gang (f.eks. trygghetsalarm, matombringing, hjelpemidler)
  • Brukere som får en endring i funksjon/behov
  • Utskrevne fra sykehuset med rehabiliteringspotensiale /overgangsperiode sykehus à hjem (inkludert omsorgsbolig)

Bruker må være motivert til å gjøre en egeninnsats for å øke eget funksjonsnivå

Eksklusjonskriterier:     

  • Langtkommen demens /uttalt kognitiv svikt
  • Brukere med behov for døgnbasert langtidsplass på sykehjem
  • Terminale pasienter

I Alstahaug kommune er hverdagsrehabilitering organisert i et team som består av hjemmetrener, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Hvis du trenger mer informasjon om hverdagsrehabilitering kan du kontakte Tildelingskontoret.