Justeringer

Tiltak nr. 065. Helse. Organisering av fysioterapitjenesten. Jfr. kommunestyresak 33/22:

Jfr. K-styrets vedtak i sak 33/ 22 i møte 16.06.22:
Kommunestyret tar utredningen om fysioterapi i Alstahaug kommune til etterretning. Kommunestyret anerkjenner behovet for en utøking av driftstilskuddene til allmenfysioterapeutene med 4 x 25 % som følge av faktisk behov for tjenester, og ber administrasjonen utarbeide dette som et konkret tiltak til realitetsbehandling i budsjettprosessen for 2023.

Årlig kostnad i ØP-perioden: kr. 475 000.