Kommunestyrets behandling 
12.12.18

Saksprotokoll
Kommunestyrets vedtak Arena drift
Kommunestyrets vedtak Budsjettskjema 1a drift
Kommunestyrets vedtak Netto utgift drift
Kommunestyrets vedtak Hovedoversikt drift
Kommunestyrets vedtak Arena investering
Kommunestyrets vedtak Budsjettskjema 2a investering
Kommunestyrets vedtak Investeringsprosjekter i økonomiplanperioden
Kommunestyrets vedtak Hovedoversikt investeringer

Forslag fra Sv, Rødt, V og Ap - drift
Forslag fra Sv, Rødt, V og Ap - drift 2
Forslag fra Sv, Rødt, V og Ap - investering
Forslag fra Sv, Rødt, V og Ap - presisering

Forslag fra H, Sp, Frp, uavhengige Hansen og Nilsen - drift
Forslag fra H, Sp, Frp, uavhengige Hansen og Nilsen - investering

Trukket forslag fra Sp og Frp - drift
Trukket forslag fra SP og Frp - investering
Trukket forslag fra SP og Frp - forventet inntjening  skole
Trukket forslag fra SP og Frp - nedtrekk kultur

Trukket forslag fra Høyre - drift
Trukket forslag fra Høyre - investering

Formannskap 28.11.18
Innstillingsmøte 

Saksframlegg
Saksprotokoll
01 Formannskapets innstilling hovedoversikt drift
02 Formannskapets innstilling budsjettskjema drift
03 Formannskapets innstilling netto utgift drift
04 Formannskapets innstilling Tiltaksrapport drift Arena
05 Formannskapets innstilling hovedoversikt investering
06 Formannskapets innstilling budsjettskjema investering
07 Formannskapets innstilling investeringsprosjekter i ØP-perioden
08 Formannskapets innstilling Tiltaksrapport investering Arena
09 Formannskapets innstilling gebyrregulativet

10 Budsjettforslag Ordfører drift
11 Budsjettforslag Ordfører investering
12 Budsjettforslag Høyre drift
13 Budsjettforslag Høyre investering
14 Budsjettforslag SP og Frp drift
15 Budsjettforslag SP og Frp investering
16 Budsjettforslag AP og Sv

Presentasjon stor barnehage
Presentasjon sykehjem

Nøkkeldokumenter
(høst 2018)
Spørsmål og svar (legges ut fortløpende)
KOSTRA og nøkkeltall
Vedlegg til KOSTRA og nøkkeltall
Kommunaløkonomisk analyse
Rapport omstilling AK 2020

 
Uttalelser 01 Norsk Sykepleierforbund Alstahaug
02 FAU Tjøtta oppvekstsenter
03 Eldrerådet
04 Verneombud Alstahaug Brannvesen
05 Tjenesten for funksjonshemmede
06 AMU (arbeidstakersiden)
07 Norsk fysioterapeutforbund
08 Elevrådet ved Sandnes barneskole

 

Tillegg til budsjett
øvrige enheter

01 Søknad om lån vedr. rentekompensasjonsordning for kirkebygg - notat fra kirkeverge
02 Vedtak og kontrollrapport fra Helgeland Kraft

 
Formannskap 21.11.18 Protokoll arbeidsmøte budsjett
Presentasjon økonomisk sosialhjelp

 
Formannskap 14.11.18 Protokoll arbeidsmøte budsjett
 
Formannskap 07.11.18

Presentasjon i forbindelse med framlegging av administrasjonssjefens grunnlag til budsjett
Administrasjonssjefens grunnlag budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
Administrasjonssjefens forslag gebyrregulativ 2019
Budsjett 2019 for øvrige enheter

Kommunestyre 23.10.18
Budsjettkonferanse 2 - 
-gjennomgang av konsekvensjustert budsjett økonomiplan.
-politiske signal til utredningsbehov
-budsjettsimulering for kommunestyret, adm.sjef og kommunalsjefer
Presentasjon v/administrasjonssjef og økonomisjef
Formannskapsmøte 17.10.18
 
Presentasjon v/administrasjonssjef og økonomisjef
 

Kommunestyre 19.09.18 
Budsjettkonferanse 1 -
overordnede problemstillinger
og økonomiske utfordringer.

Presentasjon v/Egil Johansen, Fylkesmannen i Nordland
Presentasjon v/Elsa Elde, Fylkesmannen i Nordland
Presentasjon v/administrasjonssjef og økonomisjef