Kommunestyrets
behandling
14.12.16

01 Saksprotokoll
02 Kommunestyrets vedtak drift
03 Kommunestyrets vedtak Hovedoversikt drift
04 Kommunestyrets vedtak Budsjettskjema 1a
05 Kommunestyrets vedtak Budsjettskjema 1b
06 Kommunestyrets vedtak investering
07 Kommunestyrets vedtak Hovedoversikt investering
08 Kommunestyrets vedtak Budsjettskjema 2a investering
09 Kommunestyrets vedtak Investeringer i økonomiplanperioden
10 Kommunestyrets vedtak gebyrregulativ
11 Høyre_Fremskrittspartiet drift
12 Høyre_Fremskrittspartiet investering
13 Rødt drift
14 Rødt investering
15 Venstre drift og investering

Formannskaps-
møte 30.11.16:

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Formannskapssak 107/16
Saksprotokoll 107/16
01 Formannskapets innstilling hovedoversikt drift
02 Formannskapets innstilling budsjettskjema drift
03 Formannskapets innstilling netto utgift drift
04 Formannskapets innstilling Tiltaksrapport drift Arena
05 Formannskapets innstilling hovedoversikt investering
06 Formannskapets innstilling budsjettskjema investering
07 Formannskapets innstilling investeringsprosjekter i økonomiplanperioden
08 Formannskapets innstilling Tiltaksrapport investering Arena

09 Formannskapet innstilling gebyrregulativet
10 
Kommentar fra Alstahaug arbeiderparti og Alstahaug senterparti

-------------------------------------------------------------
11 Høyres forslag drift
(falt med 1 mot 6 stemmer)
12 Høyre forslag investering (falt med 1 mot 6 stemmer)

Uttalelser:

01Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
02 Bærøyvågen områdeutvalg
03 Alstahaug eldreråd
04 Tjøtta samarbeidsutvalg
05 Søvik og Hamnes områdeutvalg
06 Søvik FAU
07 Søvik FAU
07.1 Vedlegg Søvik FAU
08 Søvik og Hamnes områdeutvalg
09 Norsk landbruksrådgiving Helgeland
09.1 Vedlegg Norsk landbruksrådgiving Helgeland
10 Råd for likestilling av funksjonshemmede
11 Fellesrådets behandling 08.12.16

Formannskapets arbeidsmøte 
25.11.16:
Referat
Formannskapets arbeidsmøte 
23.11.16:
Referat
Formannskapets arbeidsmøte 
18.11.16:
Referat
Presentasjon fra administrasjonssjef
Svar på spørsmål fra repr. Sigerstad, Ap
Formannskapets arbeidsmøte 
09.11.16:
Presentasjon i forbindelse med framlegging av administrasjonssjefens forslag til budsjett
Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020
Administrasjonssjefens forslag til gebyrregulativ 2017
Budsjett 2017 for øvrige enheter
Kirkesektor ny versjon


Omstillingsprosjekt: Alstahaug kommune 2020. Foreløpig rapport, versjon 1.0