Det er vitenskapelig dokumentert at støy kan føre til helseskade i form av hørselsskade, samt til plage, søvnforstyrrelser og fysiologiske stressreaksjoner. Hørselsskaden kan bli permanent hvis det er snakk om langvarig kraftig støy eller meget høy kortvarig lydimpuls, og skaden kommer til uttrykk som nedsatt hørsel eller kronisk øresus (tinnitus). Hvorvidt støy kan føre til direkte helseskade på annen måte enn hørselsskader er derimot usikkert.

I Norge er det høyeste anbefalte døgngjennomsnitt for støyeksponering i boligområder 55 dB.

Det er foreløpig uvisst om støy kan bidra til reduksjon i fysisk helse blant eksponerte i Norge. Det må likevel kunne ses på som sannsynlig at sterk støyplage og betydelig innvirkning på søvnkvalitet over lengre tid vil kunne svekke livskvalitet og psykisk helse.
Måling av støy må gjøres etter standardiserte metoder for at målingene skal anses å være valide.