Sertifikat for hygienekontroll på skip og sertifikat for dispensasjon utstedes av kommuner/havner som er godkjent av Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Når det er påkrevd i henhold til forskrift 21. desember 2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse § 21, skal kommunen utstede nødvendig sertifikat for hygienekontroll på skip eller sertifikat for dispensasjon. Nasjonalt folkehelseinstitutt godkjenner hvilke kommuner/havner som kan utføre hygienekontroll på skip og utstede sertifikatene, jf. IHR-forskriften § 21 siste ledd.

Alstahaug kommune har delegert myndighet fra Folkehelseinstituttet til å utføre denne oppgaven. Kommuneoverlegen har det øverste ansvaret for dette arbeidet i kommunen.
Hygienesertifikatene har betegnelsen Ship sanitation control exemption certificate (Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip) og Ship sanitation control certificate (Sertifikat for hygienekontroll på skip).
Kommuneoverlegen kan, dersom det anses nødvendig av hensyn til folkehelsen, be om at fører av skip ved ankomst til første havn fremlegger sertifikat. Dersom det i slike tilfeller ikke kan fremlegges serfifikat for hygienekontroll eller dispensasjon, eller sertifikatet er ugyldig, skal kommuneoverlegen omgående varsles om dette av dem som utfører kontrollen med sertifikatene.
Etter foretatt inspeksjon om bord på skipet kan kommuneoverlegen beslutte at det foretas hygienekontroll og utstede sertifikat om foretatt kontroll eller om dispensasjon.
Er kommunen/havnen ikke godkjent for å utstede sertifikater, skal skipet henvises til nærmeste godkjente havn for befaring og utstedelse av sertifikat.
Sertifikatene er gyldige i 6 måneder, men kan forlenges med 1 måned, jf. IHR-forskriften § 21 siste ledd.
 
Kommunen vil kreve betaling for utført inspeksjon etter nasjonalt fastsatte takster.

Bestillingsprosedyre hygieneinspeksjon:

Når utløpstid på SSCEC skal kommunehelsetjenesten i så god tid som mulig kontaktes for avtale om fornyelse av sertifikat.
Henvendelsene skal primært skje per mail til post@alstahaug.kommune.no
 
Henvendelsen skal inneholde:
1)      navn på skip
2)      registreringsnummer
3)      last
4)      nasjonalitet
5)      Navn og kontaktinformasjon på kontaktperson som kan avtale tidspunkt for inspeksjon
6)      navn på kaptein og hvordan denne kan kontaktes
7)      utløpsdato på tidligere SSCEC, og hvor dette er utskrevet
8)      faktureringsadresse

Dersom det er mulig er den en fordel dersom tidligere SSCEC kan skannes inn og sendes som vedlegg til mail