De aller fleste nordmenn er eksponert for lave nivåer av svevestøv som trolig ikke fører til vesentlig helseskade. Det er antatt at eventuelle sykdomstilfeller og dødsfall som svevestøv kan bidra til i Norge, skjer blant personer som allerede er svekket av sykdom. På grunn av begrensninger ved kunnskap om sammenhenger mellom eksponering og sykdom/død og mangel på data i Norge, er det vanskelig å beregne antall tilfeller dette gjelder.

Det er ulike fysiske egenskaper som avgjør helserisiko ved svevestøv. Eksempler på dette er størrelsen på støvpartiklene, hva støvet inneholder, biologisk materiale i støvet og mye annet.

Det er dessverre lite sikker forskning på dette området. Det er derfor vanskelig å gi generelle råd eller anbefalinger som gjelder støveksponering og helse. Imidlertid er det sikkert at stor støveksponering over tid oppleves ubehagelig og generende for de fleste, uavhengig om dette har en direkte helsemessig negativ effekt eller ikke.