Miljørettet helsevern er en del av det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen. Kommuneoverlegen er ansvarlig for arbeidet, men flere kommunale instanser bidrar i arbeidet med miljørettet helsevern. Arbeidet med miljørettet helsevern er tverrsektorielt og foregår på flere arenaer, men arbeidet er lovhjemlet i kommunehelsetjenesteloven.

Et sunt miljø er en forutsetning for god helse. Negative miljøpåvirkninger vil kunne forsterke utviklingen av sykdommer som kreft, arvelige sykdommer, luftveissykdommer og allergier. Miljørettet helsevern har som målsettning å bidra til et sunt lokalmiljø og minimere negative miljøpåvirkninger for befolkningen.

Miljørettet helsevern har en egen forskrift. I denne står det at intensjonen med miljørettet helsevern er:

  • å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold
  • å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Avdelingen for miljørettet helsevern får ofte henvendelser fra publikum der det er ønskelig at avdelingen skal utføre målinger, analyser med mere, for å avgjøre om ulike miljø kan ha helseskadelig effekt. Muligheten avdelingen har til denne type arbeid er svært begrenset.

Generelt kan man si at den enkelte bedrift eller virksomhet selv har ansvar for å ha en tilfredsstillende miljøprofil. Der dette er dratt i tvil, er det bedriftens/virksomhetens ansvar å forelegge miljørettet helsevern målinger, analyser eller beregninger for vurdering. Miljørettet helsevern vil da på grunnlag av disse komme med selvstendige vurderinger, råd, fatte vedtak eller iverksette tiltak med hjemmel i lov og forskrift.

Miljørettet helseverns myndighet gjelder ikke i private hjem.