Radon er en radioaktiv gass som dannes når grunnstoffet uran (via thorium og radium) desintegrerer.

Les om hvordan du selv enkelt kan måle radon i huset ditt

Radongassen siver ut fra jord og stein som inneholder uran, thorium eller radium, og gassen kan samle seg i bygninger.
 
Problemet med radon i inneluft er mer omfattende i Norge enn i mange andre land. Dette skyldes til dels vår geologi, men også at norske hus er godt isolert og derfor relativt tette og at vi oppholder oss relativt mye innendørs. Radonnivåene i norske hjem varierer enormt.
 
Siden radon er en naturlig forekommende gass, vil befolkningen alltid være eksponert for høyere eller lavere nivåer av den. Nivåene kan imidlertid reduseres ved å gjennomføre forskjellige tiltak i boliger, noe som er blitt tatt stadig mer hensyn til ved bygging av nye boliger. Tiltaksgrensen for radoneksponering i bygninger er 100 Bq/m3 .
 
Radon i boliger kan reduseres ved enkle ventilasjonstiltak, innebygde radonfeller i kjellergulv,
etc. Det er vanskelig å si på forhånd hva som skal til for å redusere radonnivåene til akseptable verdier i eksisterende boliger.
 
Det er veldokumentert at eksponering for radongass har sammenheng med lungekreft. Risikoen for helseskader fra radon er kraftig økt for røykere. Ved 100 Bq/m3 vil risikoen for å dø av radonindusert lungekreft før 75-års-alderen være henholdsvis 0,1 % for ikke-røykere og 2 % for røykere
 

Måling av radon kan gjøres av alle relativt enkelt, og det anbefales fra miljørettet helsevern at dette gjøres. Ta gjerne kontakt med miljørettet helsevern for råd og veiledning angående dette.