Tilknytning og kundeforhold

Alstahaug vannverk sørger for at du får nok vann, godt vann og sikkert vann.

Vi sørger også for sikkerhet i vannforsyningene og utnyttelse av vannressursene. Basert på norsk statistikk bruker en gjennomsnitts husholdning cirka 140 liter vann per person i døgnet. I tillegg til dette kommer lekkasjer, sløsing, hagevanning og annet vannbruk.

Et viktig moment i vannforsyningen er en sikker, kontinuerlig leveranse. Det betyr at de periodene der du som forbruker er helt uten vann, skal holdes på et minimum. Vannverket har derfor en målsetning om at ingen skal være uten vann over lengre tid. Abonnenten har rett til redusert forbruksgebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer mer enn 24 timer. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto. Dersom det er fare for at abonnent vil bli uten vann i over ett døgn, vil vannverket treffe tiltak for å sikre at abonnenten får vann på andre måter.

Tilknytning

Som hovedregel skal alle boliger og virksomheter tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg der dette finnes. Unntakene finnes der hvor det vil innebære urimelig store kostnader å gjennomføre tilknytningen. 

Alle tilknytninger og andre søknadspliktige VA-tiltak skal forhåndsgodkjennes av Alstahaug kommune. VA-søknad bør vedlegges byggesøknad og/eller gravesøknad. Tilkoblingen foretas gjennom autorisert rørlegger.

Detaljert oversikt over vilkår ved tilknytning finnes i kommunal vann- og avløpsforskrift

Skjema for VA-søknad

Skjema for VA-ferdigmelding

Tilbakestrømming - sikring

Det hender at vann trykkes eller suges tilbake fra kran eller tilkobling. Vannet kan komme ut i andre kraner i samme hus, eller på offentlig nett. Det er to hovedårsaker til dette:

  1. Trykkfall i kommunens nett fører til at vann renner tilbake (hevertprinsippet) fra et tappepunkt, eller
  2. Abonnenten har interne pumpesystemer med høyere trykk enn kommunens vanntrykk. Teknisk eller manuell svikt åpner for at vann (eller andre væsker) pumpes inn på nettet fra et tappepunkt.

Norsk Vann har utarbeidet veileder som beskriver mulige tiltak for å sikre mot tilbakestrømming.