Hensikten med Hovedplan vannforsyning og avløp er å gi samlet oversikt over eksisterende og framtidige vannforsyningsforhold i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsettinger presenteres en plan for fremtidig utbygging av VA-anlegg med tilhørende investeringsbehov. Hovedplan vannforsyning og avløp er utarbeidet av en arbeidsgruppe ved
Kommunalteknisk sektor i samarbeid med Norconsult as. Planen er en revisjon av foreliggende hovedplan vann fra 1992. Styringsgruppe for planarbeidene har vært Planutvalget. Planen er gjennomgått administrativt i kommunen før den legges fram for politisk behandling.

Last ned dokumentene her: