Statlig sikret friluftsområde og Utvalgt kulturlandskap

Statlig sikret friluftsområde

Skålvær, g.nr. 91/b.nr. 1 i Alstahaug kommune, ligger sentralt i det store øyområdet mellom Vega og Dønna. Skålvær var i lang tid et viktig handelssted, ikke bare for de tilgrensende øyene, men også for folk som hadde sin ferdsel langs kysten, for eksempel i forbindelse med fiske og fraktning. I 1889 ble det reist en kirke på stedet, noe som styrket dets posisjon og konkurranseevne. Mot slutten av 1800-tallet var det, i tillegg til bosettingen på selve ”Heimlandet”, bosetting/husmannsplasser på fire tilgrensende øyer. Alle husmannsplassene (både på øyene og Heimlandet) ble etter hvert solgt ut fra hovedbruket og er nå på private hender. Skålvær ligger like inntil skipsleden, noe som bidro til stor ferdsel og ga grunnlag som et kommunikasjonsmessig knutepunkt i tidligere tider, en beliggenhet som også i dag gjør at mange besøker stedet. Både Heimlandet og de andre øyene er i dag fraflyttet, men den private bebyggelsen holdes i god stand. Det er i dag 15 private/bebygde eiendommer på Heimlandet og to på andre øyer. Hovedbruket (91/1) ble i 1972 ervervet av Alstahaug kommune med støtte fra staten og ved bruk av forkjøpsretten. Det er tinglyst klausul på at denne eiendommen skal nyttes som friluftsområde.

Utvalgte kulturlandskap

Området Blomsøy-Hestøysund, Skålvær og Skotsvær i Alstahaug kommune har også status som Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL). UKL er landskapsområder med store kulturhistoriske og biologiske verdier. Pr. 2022 finnes det 46 slike områder i Norge. Kulturlandskapet i UKL Blomsøy-Hestøy, Skålvær og Skotsvær utmerker seg med en svært rik flora tilknyttet naturtypene kystlynghei, naturbeitemark og gamle slåttemarker.

Skålvær – en tidsreise til 1890-årene

Gjennom et samarbeid mellom Skålvær velforening og Alstahaug kommune, og med støtte fra Nordland Fylkeskommune, har det blitt produsert en digital modell og film som viser handelsstedet slik det så ut på 1890-tallet. Modellen og filmen var ferdigstilt og ble publisert i 2017.

I den digitale modellen kan man gå fritt mellom husene og i terrenget. Modellen har svært høy kvalitet, kan bare kjøres med Windows, og krever en ganske kraftig maskin. Modellen foreligger også i en lettere versjon, som kan kjøres på maskiner med mindre kapasitet.

Det er også produsert en film på ca ni minutter, der man beveger seg over landskap, bygninger og fartøyer. En stemme gir en kort presentasjon av det man ser. Filmen kan vises på alle plattformer som støtter YouTube.

På velforeningens nettside www.skålværvel.no finner man en detaljert brukerveiledning til modellen.