Helgeland Museums bygningsvernavdeling

Helgeland Museums bygningsvernrådgivere reiser ut til huseiere og gir råd om istandsetting og ny bruk av verneverdige og eldre bygninger. Bygningsvernavdelingen hjelper huseiere med søknadsskriving og veileder innenfor skriving av søknader for tiltaksendringer og tilskuddsordninger for verneverdige og eldre bygninger. I tillegg utfører de tilstandsrapporter og registreringer for kommuner, fylket og private eiere.

Nordland Fylkeskommune

Her finner du en oversikt over tilskuddsordninger som fylkeskommunen forvalter på kulturminnefeltet.

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Kulturminnefondet gir økonomisk støtte til bevaring av verneverdige kulturminner som bygninger, boliger, båter, hageanlegg og kulturlandskap. Kulturminnefondet har ingen søknadsfrist.

Kulturminnefondet tilbyr digitale befaringer i forbindelse med en eventuell søknadsprosess. Hør om hvordan dette kan gjennomføres i denne Kulturmiljøpraten:

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner. Gjelder nyere tids kulturminner (etter 1537).