Bakgrunn

Alstahaug kommune vedtok i 2018 Kulturminneplan for Alstahaug 2018-2022. Et sentralt tiltak i planen er oppstart av prosjektet «Historisk verk for Alstahaug».

I planperioden skal kommuneadministrasjonen utvikle et konsept og gjennomføre et prosjekt «Publisering av et historisk verk om Alstahaug kommune».

(Kulturminneplan for Alstahaug kommune 2018-2022, s. 41.)

Det ble etablert en arbeidsgruppe for å vurdere en framgangsmåte for prosjektet, bestående av representanter fra Helgeland Museum, Nord universitet, Alstahaug historielag, Tjøtta historielag og Alstahaug kommune.

I utarbeidelsen av forprosjektet er det søkt å forankre dette i fag- og forskningsmiljø. Følgende personer ble forespurt og har bidratt i en egen arbeidsgruppe for forprosjektet:

•         Trine Johnson, arkeolog, Nordland fylkeskommune
•         Ann Kristin Klausen, avdelingsleder, Helgeland Museum
•         Tor-Helge Allern, professor, Nord universitet
•         Steinar Aas, professor, Nord universitet

Forprosjektets arbeidsgruppe gjennomførte et arbeidsmøte i Bodø, 4. juni 2019. Arbeidsgruppen konkluderte med at man burde leie inn ekstern bistand til arbeidet, koordinert av Steinar Aas ved Nord Universitet. I november 2019 fikk Tobias Henriksen, nylig uteksaminert masterstudent i historie ved Nord universitet, i oppdrag fra Alstahaug kommune å utarbeide et forprosjekt for en kommunehistorie for Alstahaug i henhold til «Kulturminneplan for Alstahaug 2018-2022».

Forprosjektets arbeidsgruppe leverer nå et utkast til forprosjekt ut fra følgende mandat:

•         Hvorfor skrive et historisk verk for Alstahaug kommune
•         Retningslinjer for det nye historiske verket
•         Tema, problemstilling og inndelinger i bind
•         Kilder og litteratur
•         Organisering og økonomi

Forprosjektet slik det foreligger her er utarbeidet av Tobias Henriksen, 2020, og revidert av arbeidsgruppen mars 2021.

 

Kommunen inviterte i mars 2021 det lokalhistoriske miljøet på Helgeland og i Alstahaug til å komme med sine innspill til forprosjektet, før forprosjektet klargjøres for politisk behandling i juni 2021. Frist for levering av innspill var mandag 19. april 2021.