Oppgavene til forebyggende avdeling kan listes opp slik:

  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om forebygging av brann og opptreden ved brann og ulykke.
  • Utføre lovpålagt tilsyn med brannsikkerheten i henhold til brannvernlovgivningen. 
  • Behandle tillatelser, godkjenninger og fastsette brannsikringstiltak.
  • Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg. 
  • Utføre lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg (brannforebyggeren).  

Vi arbeider for at mennesker og dyr ikke skal bli skadet i branntilfeller, at miljøet bevares og at skader blir minst mulige på bygninger og materiell. Avdelingen skal gjennom forebyggende arbeid redusere brannfaren og konsekvensene ved brann.