Unntak fra dette er flatebrenning eller brenning av hogstavfall i skogmark samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, melding skal gis i god tid til brannvesenet, se info lenger ned. Arbeidet skal ledes av ansvarlig leder som skal utarbeide planer, og sørge for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. I den grad slik brenning er regulert i forhold til andre lover og foskrifter og er ev. avhengig av tillatelse fra andre myndigheeter, regulerer brannlovgivningen kun forholdet til den konkrete brannrisiko, planlegging og gjennomføring av brenningen.

For å forhindre forurensing og helseproblemer som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner  har Alstahaug kommune egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner fastsatt av Alstahaug kommunestyre 18. juni 2002 med hjemmel i lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (Forurensningsloven) § 9 jf. delegeringsvedtak av 19. juli 2001.

Registrering av lovlige bålbrenninger gjøres direkte til 110-sentralen av ansvarlig melder på tlf: 755 46 850 eller direkte i dette skjemaet registering av bålbrenning.

Gå til forskrift