Den som ønsker å selge fyrverkeri må ha en tillatelse fra kommunen der hvor utsalgsstedet ligger. Det er et vilkår for å få tillatelse til handel at man driver handelsvirksomhet med fast utsalgssted, og kunne fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret. Det er fra handelslokalet ved dette faste utsalgsstedet at fyrverkerisalget skal skje, eventuelt fra et utendørs salgssted i nærheten av dette faste utsalgsstedet. Utendørs salgssted skal da være tydelig merket med hvem som står for salget og hvor denne har sitt faste utsalgssted.

Innehaver av handelsvirksomhet som har fått tillatelse til handel med fyrverkeri, må ikke overdra eller leie ut tillatelsen til noen andre som står for salget og får inntektene fra salget. For å få tillatelse til handel med pyroteknisk vare må man være skikket. Tillatelse skal  ikke gis dersom det vil føre til vesentlige ulemper for opprettholdelsen av den alminnelige orden og sikkerhet. I områder med tett trehusbebyggelse eller andre særlige vernede områder bør det vurderes om tillatelse skal gis. 

I annet ledd heter at salg og utlevering av fyrverkeri skal foretas fra egnet handelslokale eller salgssted. Med handelslokalet menes lokalet hvor salget foregår inne i et bygg. Med salgssted menes sted hvor salget og utleveringen av fyrverkeriartiklene foregår utendørs fra spesialtilpassede telt, boder eller containere. Det er kommunen som gir tillatelse til handel, og som ut i fra en brannfaglig vurdering ut i fra den fremlagte dokumentasjon må avgjøre om handelslokalet eller salgsstedet er egnet for handel med fyrverkeri.

Forskrift