Sandnessjøen

Mesteparten av avløpet i tettstedet Sandnessjøen ledes til et silanlegg på Stamnesøra. Dette er det største kommunale renseanlegget i Alstahaug og tar i mot avløp fra ca. 4320 personer i tillegg til industri og annen næringsvirksomhet, - til sammen 6800 personekvivalenter (pe). Avløpet fra Horvnes, Sandnes, Matstia, sentrumsområdene samt Stamnes blir ledet til dette anlegget. Her blir avløpet silt gjennom siler med en lysåpning på en millimeter før det slippes ut i sjøen på dypt vann. Avfallet/silgodset som blir silt fra, går til SHMILs mottak i Mosjøen.
 
Silanlegget på Stamnesøra

I tillegg til utslippet på Stamnesøra, er det utslipp ved Johan Falkbergets gate, Segelbergan og Urvika. I Segelbergan og Urvika bygges det nå to større trekamrete slamavskillere som vil stå ferdige i løpet av 2019.

Ca. 510 personer er tilkoplet utslippsledning i Johan Falkbergets gate.

I Segelbergan slippes det i dag ut avløp fra ca. 425 personer. Ny slamavskiller her er dimensjonert for å ta imot avløp fra 625 pe. I tillegg til det eksisterende avløpet her, skal noe av avløpet som i dag går ut ved Johan Falkbergets gate, overføres til den nye slamavskilleren.

I Ura tilsvarer dagens utslipp ca. 540 pe, og her er slamavskiller dimensjonert til å ta imot avløp fra inntil 1200 pe.

Alle utslippene går til sjø i Alstenfjorden. For strekningen Stamnesøra – Novik er det gunstige utslippsforhold. Målinger har vist god strøm og stor dybde.

Det gjenstår noen mindre pumpestasjoner og overføringsledninger før noen mindre utslipp er sanert og overført til hovedutslippene på Stamnesøra, Segelbergan eller Urvika.

En del av avløpsanleggene i byen er gamle og i dårlig forfatning, så et kontinuerlig utskiftings-/rehabiliteringsprogram er nødvendig.

Søvik

På Søvik er det bygd kommunalt avløpsnett fra barne- og ungdomsskolen fram til og med Søvikmoen. Ca. 170 personer er knyttet til anlegget som er dimensjonert for 500 pe. Det er bygd en større trekamret slamavskiller med utslippsledning i nærheten av ferjeleiet på Søvik.

Tjøtta

Ca. 250 personer er knyttet til kommunalt avløpsanlegg på Tjøtta. Anlegget dekket selve tettstedet Tjøtta og er dimensjonert for 500 pe. Ved ferjeleiet er det blant annet bygget en pumpestasjon som pumper avløpet herfra til en større trekamret slamavskiller ved småbåthavna før utslipp til sjø ved Vika vest for småbåthavna.