Om søkeprosessen

Den som ønsker å gjennomføre et byggetiltak må først konstatere om tiltaket er søknadspliktig. Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre ikke står på listen over tiltak som ikke trenger søknad ihht SAK 10 kap 4, er tiltaket ditt søknadspliktig. Det er to søknadstyper for søknadspliktige tiltak.

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Dette er tiltak hvor du som tiltakshaver kan søke om byggetillatelse selv. Tiltak som er omhandlet i SAK 10 kap 3 kan forestås av tiltakshaver selv.

For nærmere informasjon se DIBK.

Søknad om tiltak med ansvarsrett

Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre ikke er unntatt søknadsplikt eller kan utføres av tiltakshaver selv må du få et foretak til å søke på vegne av deg.

Montering av ildsted

Eier skal melde fra til kommunen når det har blitt installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved det eksisterende fyringsanlegget. (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-4, tredje ledd)

Skjema for innmelding av nytt ildsted finner du her

Dersom man skal montere nytt ildsted i eksisterende fyringsanlegg trenger man ikke søke om dette, men man har meldeplikt til kommunen (Alstahaug brannvesen har egne skjema til dette).