Det offentlige kulturminnevernet blir ledet av Riksantikvaren, som er et eget direktorat under Klima- og miljøverndepartementet. Riksantikvaren har fullmakt til å frede faste kulturminner ved enkeltvedtak eller forskrift. I plansaker kan også Riksantikvaren stoppe planen ved insigelse dersom nasjonale interesser er berørt, og fylkeskommunen kan stoppe planen dersom regionale interesser blir berørt.

Den regionale kulturminneforvaltninga er lagt til fylkeskommunen og Sametinget for samiske kulturminner. På lokalt nivå er det kommunen som har ansvaret. Vern på lokalt nivå blir ofte etablert gjennom bruk av plan- og bygningslova.

Begrepene fredet, vernet og verneverdig er mye brukt i forbindelse med kulturminner, og blir ofte brukt om hverandre. Her kan du lese om hva begrepene betyr.

Her er en oversikt over Alstahaug kommunes prioriterte bygg i sentrum med temakart.