Kort fortalt:

 • Du har rett til å klage på et vedtak dersom du er part i saken, eller har rettslig klageinteresse i saken.
 • Fristen for å klage er 3 uker fra du fikk vite om vedtaket.

Husk også:

 • klagen må være postlagt før fristen på 3 uker går ut.
 • klagen må være skriftlig og begrunnet.
 • vi vurderer klagen først og kan endre vårt vedtak.
 • hvis vi ikke er enige i din klage videresendes klagen til Statsforvalteren.
 • Statsforvalteren avgjør klagen.

Slik klager du:

Klagen må være skriftlig og sendes til Alstahaug kommune som et vanlig brev eller e-post.

Saksbehandling reguleres av forvaltningsloven.

Hvilke vedtak kan du klage på?

Du kan klage på enkeltvedtak, dette gjelder for eksempel:

 • byggetillatelser eller avslag
 • deling eller seksjonering
 • reguleringsplan
 • retting eller opphør av ulovlig bruk (for eksempel hvis du leier ut en leilighet som ikke er godkjent som boenhet)
 • andre forvaltningsvedtak

Disse sakene kan du ikke klage på

 • Du kan ikke klage på vedtak om kommuneplan.
 • Du kan ikke klage på «samme forhold» flere ganger. Det innebærer at du ikke kan klage på forhold i byggesaken som allerede er avgjort i bindende reguleringsplan, ved dispensasjon eller i tidligere vedtak i byggesaken.
 • Du kan ikke klage på byggesaksgebyret som fastsettes etter kommunens gebyrregulativ. Du kan likevel anmode om at gebyret settes ned, og eventuelt klage på det vedtaket som da fattes.