De fem målene for pakkeforløpene er:

1. økt brukermedvirkning og brukertilfredshet

2. sammenhengende og koordinerte pasientforløp

3. unngå unødig ventetid

4. likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor

5. bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Mer informasjon om pakkeforløpene finnes på helsedirektoratet sine nettsider https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykisk-helse

og på kommunetorget.no 

Forløpskoordinator

Tildelingskontoret har det overordnede ansvaret for å ta imot henvendelser angående behov for forløpskoordinator og sikre at pasienten får oppfølging av rett tjeneste. Forløpskoordinator er vanligvis ansvarlig behandler i den kommunale psykisk helse- og rustjeneste eventuelt fastlege. 

Ta kontakt på telefon 75075600

Oppgaver for forløpskoordinator i kommunen

  • Informere, veilede og gi råd til pasient og/eller foreldre om pakkeforløp psykisk helse og rus
  • samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten
  • sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasient/brukers mål, ressurser og behov
  • sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere
  • sikre samordning av tjenestetilbudet
  • initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan
  • forberede og koordinere aktuelle tiltak/tilbud i kommune i god tid før utskriving, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling

Dersom du trenger henvisning til utredning og behandling ved spesialisthelsetjenesten vennligst kontakt din fastlege.