Serveringsbevilling

Overdragelse

Ved overdragelse av serveringssted faller serveringsbevillingen bort. 

Overdragelse av eierandeler i selskaper som eier selskaper som driver serveringssted, likestilles med overdragelse av serveringssted, hvis erververen blir innehaver av mer enn halvparten av samtlige eierandeler i selskapet. 

Dersom søknad om ny bevilling er sendt innen 30 dager etter at det ble inngåt avtale om overdragelse, kan serveringsstedet fortsette driften frem til sønaden er avgjort av kommunen. 

I særlige tilfeller kan kommunen gi utsettelse med innsendelse av ny bevilling.  

 

Død

Ved bevillingshavers død faller serveringsbevillingen bort. 

Dødsboet kan velge å fortsette driften av serveringsstedet. Dødsboet må i like tilfeller uten ugrunnet opphold varsle kommunen hvis drift skal fortsette av dødsboet. Dødsboet kan drifte serveringsstedet i inntil ett år etter dødsfallet. Kommunen kan utvide denne perioden. 

Kravet om at serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført en etablererprøve etter serveringslovens § 5, gjelder ikke i den perioden dødsboet driver serveringsstedet. Det gjøres også unntak for kravene om vandel i serveringslovens § 6 for forhold som var tilstede før arvefallet.

 

Konkurs

Hvis bevillingshaver går konkurs, faller serveringsbevillingen bort, såfremt ikke konkursboet velger å fortsette driften av serveringsstedet. 

Konkursboet skal uten ugrunnet opphold varsle kommunen dersom driften fortsttes. 

Kravene i serveringslovens §§ 5 og 6 gjelder ikke i den perioden serveringsstedet drives av konkursboet.

 

Innstilling av drift

Dersom serveringsstedet er ute av drift i mer enn ett år, faller serveringsbevillingen bort.

Det samme gjelder dersom serveringsstedet ikke er kommet i drift ett år etter at vbevillingen ble gitt. 

Skjenkebevilling

Overdragelse

Ved overdragelse av virksomheten, faller bevillingen bort.

Det samme gjelder ved overdragelse av alle eller en dominerende del av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet.

Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, så fremt kommunne er varslet om dette, og at det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold senest innen 30 dager etter overdragelsen. Gis ikke slik varsel innen fristen kan ikke vikrsomheten fortsette på den tidligere bevilling, og salg/skjenking av alkohol må opphøre frem til ny bevilling kan gis. 

Dersom ny bevilling ikke er avgjort av kommunen innen tre måneder, kan kommunen gi tillatlse til at det drives videre på den tidleigere bevillingen i inntil ytterligere en måned. 

Alkoholholdig drikk som inngår i varebeholdningen, kan overdras sammen med virksomheten hvis bestemmelsene i alkoholloven og alkoholforskriften følges.

 

Død

Ved bevillingshavers død, faller bevillingen bort. 

Dødsboet kan likevel fortsette virksomheten i henhold til den tidligere bevillingen i tre måneder etter dødsfallet dersom kommunen blir varslet om dette, eller at man innen samme frist overdrar alkoholholdig drikk til bevillingshavere etter alkohollovens bestemmelser.

 

Konkurs

Ved konkurs, faller bevillingen bort. 

Konkursboet kan i perioden frem til endelig avslutning av bobehandlingen overdra alkoholholdig drikk som inngår i boet, til bevillingshavere etter alkoholloven.

Panthaver kan etter konkurs få tillatelse fra departementet til å selge pantsatt alkoholholdig drikk til innehaver av bevilling etter bestemmelsene gitt i alkohollovens og alkoholforskriften. 

 

Manglende drift det siste året

En bevilling kan inndras av kommunen dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året (jfr alkohollovens § 1-8)