Saksgang

Søknad avgjøres av et eget inntaksteam som består av:

  • avdelingsleder ved Sykehjemmet
  • representant fra tildelingskontoret
  • i tillegg er kommunelegen tilstede på møtene.


Dette inntaksteamet behandler søknadene ut fra ledige plasser og en helhetlig vurdering av søkers situasjon.
Det fattes enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Langtidsopphold tildeles i henhold til lov om helsetjenester i kommunene § 2-1.

Behandlingstid:
Søknaden behandles uten ugrunnet opphold.

Skjema for pleie- og omsorgsbaserte tjenester

Pris:
For langtidsopphold er hovedregelen at krav om vederlag først kan gjøres gjeldene etter en friperiode på en måned regnet fra innflyttingsdato. Unntak fra hovedregelen gjelder der beboeren går over fra korttidsopphold til langtidsopphold, samt der beboeren kommer direkte fra annen type institusjon der han/hun har brukt opp friperioden. Betaling for langtidsopphold regnes ut etter 75 % av folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp fastsatt av Kongen. Av inntekter utover grunnbeløpet ( f. eks. renter av bankinnskudd betales 85%). Det gis fradrag for skatt og gjeldsrenter.

For ytterligere informasjon , se Rundskriv I-1/2011 og I-46/97 fra Sosial- og helsedepartmentet, som omhandler regler for vederlag vedr. opphold i institusjon.

Klage:
Klage på vedtak sendes Alstahaug Sykehjem. Blir vedtaket opprettholdt, sendes klagen videre til komunens klagenemnd. Blir vedtaket opprettholdt også der,sendes saken videre til Helsetilsynet i Nordland for endelig avgjørelse.