Definisjon
 • Heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester menes her personer som trenger tjenester på ulike tider i løpet av hele døgnet. Boligene skal være fysisk tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. Omfanget av tjenestene vil variere gjennom hele døgnet og over tid. I Alstahaug gjelder dette blant annet: omsorgsboligene i Sigurd Hersesgate, Mikael Jacobsensgate, Mølnhushaugen, Andvågen, Åsmoveien og Åsheim Terrasse.
Lovhjemmel
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (helse- og omsorgstjenesteloven), §3-7: «Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, rusproblemer eller funksjonshemning eller av andre årsaker.»
 • Med andre ord har ikke kommunen plikt til å skaffe alle med behov omsorgsboliger. Enhver har et eget ansvar for egen boligsituasjon og boligbehov. 
Lovhjemmel - tjenestetilbud
 • Tildeling av omsorgsbolig innbefatter bare en boligløsning, ikke et tjenestetilbud.
 • Tjenestetilbud kreves en separat søknad. Vedtak fattes etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) og Lov om pasient- og brukerrettigheter.
Regelverk
 • Tildeling av omsorgsbolig skal skje etter søknad. Det fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven.  
Klageadgang
 • Klagefristen er 3-tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jfr. Forvaltningsloven §§ 28 og 29, første ledd.
 • Klagen vil bli behandlet av kommunens boligutvalg eller tildelingskontoret. Avgjørelse her er endelig.
 • Klage på brudd på forvaltningsloven, kan sendes fylkesmannen i Nordland.
Målgruppe
 • Personer med varige store og alvorlige fysiske- eller psykiske funksjonsnedsettelser, som ikke faller inn under målgruppen som skal vurderes for sykehjemsplass.
 • Kan også være personer med funksjonsnedsettelser som trenger en tilrettelagt bolig av en slik art som det ikke er mulig å oppnå med hjelpetiltak og tilpasninger i hjemmet.
Kriterier for tildeling
 • Tverrfaglig vurdering av personens samlede funksjons- og boevne
 • Behov for hjemmebaserte tjenester utover et naturlig avgrenset antall besøk per døgn
 • Andre hjelpetiltak eller tilpasning i hjemmet er prøvd eller anses ikke hensiktsmessig
 • Forventet langvarig forløp
 • Forventet bedring av funksjon og/eller livskvalitet ved overgang til bolig med heldøgns omsorgstjenester
 • Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig med mindre særlige grunner foreligger
 • Søkers økonomiske situasjon skal telle med i vurderingen av søknad om omsorgsbolig
 • Salg av bolig for eventuelt kjøp av ny egnet bolig, skal også vurderes før man tildeles omsorgsbolig
 • På generelt grunnlag er ikke kognitiv svikt alene grunnlag for tildeling av omsorgsbolig
 • Det utformes en tidsubestemt husleiekontrakt.
 • Helhetlig vurdering
Vilkår
 • Enkeltvedtak utformes for en tidsavgrenset periode.
 • Mot slutten av vedtaksperioden skal vedtaket evalueres, og nytt vedtak fattes ut fra nye vurderinger av situasjonen
 • Pris for bolig følger kommunens husleiesatser
 • Den enkelte leietaker/eventuelt verge er part i leieavtalen, dette partsforholdet reguleres av husleieloven