Tilsynet foregår innendørs.

Tilsynet gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 17. desember 2015 nr 1710 (Forskrift om brannforebygging) § 17. Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift av 17. desember 2015 nr 1710 (Forskrift om brannforebygging) § 6. 

Vi ber om at eier, eller representant for eier er til stede og sørger for at samtlige enheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere. Det er ønskelig at eier fremskaffer eventuell kontrollerklæring eller annen dokumentasjon over fyringsanleggets beskaffenhet, kontroll og vedlikehold.

Tilsynet vil omfatte kontroll av at:

  • Eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret
  • Nytt ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til kommunen
  • Ildsted, røykkanal, skorstein og eventuelt matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert (herunder uklarheter omkring lovverkets krav til fyringsanlegget og konsekvenser av manglende oppfyllelse og hvorledes utbedring kan foretas)
  • Anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt

I tillegg vil det gis informasjon og veiledning om:

  • Generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder røykvarsler og håndslokkeutstyr.

Vi tar forbehold om vær og føreforhold, samt uforutsette beredskapsoppgaver.