Adkomst for feiing:

Feieryrket er et yrke hvor ulykkesrisikoen er høy sammenlignet med andre yrker. Arbeidsoppgavene under feiing gjøres ofte høyt til værs på hustakene.                  

Størst fare for ulykker er i overgang fra stige til taket, da stigen kan gli sidelengs. Stigen skal stå stødig på bakken, og der underlaget er glatt eller hardt skal den sikres ekstra mot å gli. Den skal også rekke minst 1 meter over kanten/avsatsen.

Takstige som benyttes må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen.

Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon.

Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.

Arbeidsmiljøloven med «forskrift om utførelse av arbeid» setter krav til at stige opp til taket skal være sikret mot utglidning, velting sidelengs og bakover.

Stige over 5 meter skal alltid festes i toppen.

Trestige til og på taket er ikke godkjent.

Løse takstiger eller takstiger som er festet med tau eller tilsvarende er ikke godkjent. 

Er skorsteinen mer enn 1, 20 m over tak, skal det være utstyrt med fast stigeanordning, plattform eller ha feieluke.

Huseier er styrt gjennom Forskrift av 17. desember 2015 nr 1710. Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til og på taket. Forskrift om brannforebygging § 6 siste ledd.

Der hvor gesimshøyden er mer en 5,0 meter, skal det være montert stigefeste, eller at stigen er festet i toppen.

Figuren viser stigefeste på et boligtak, og eksempel på tilfredsstillende atkomst til pipe på et hus.

Dette gjør du før feieren kommer

  • Steng luker, ventiler og spjeld slik at tilstøving unngås.
  • Parafin/oljebrenner bør være slokket.
  • Rom hvor det er plassert feieluke skal være lett tilgjengelig og godt belyst.

Stige settes frem i god tid, gjerne kvelden i forveien.