Kontakt PPT Ytre Helgeland

Både skole og foresatte kan henvende seg til PPT YH på telefon eller e-post for å få råd i forkant av en konsultasjon. Det er ønskelig at det sendes utfyllende informasjon angående eleven og beskrivelse av gjennomførte tiltak til PPT YH før konsultasjonen.

Ped. psyk. rådgiver Marit Damås Mentzoni er kontaktperson for konsultasjonsteamet. Ta kontakt med Marit Damås Mentzoni på telefon 75 07 57 50 eller mail marit.damas.mentzoni@alstahaug.kommune.no.

Forløpet ved konsultasjon

  • Foresatte, kontaktlærer, en fra skolens ledelse og eventuelt skolehelsetjenesten møter. Når det er hensiktsmessig er det ønskelig at eleven selv deltar i møtet.
  • PPT YH innhenter informasjon om eleven og skolefraværet.
  • PPT YH informerer om alvorlig skolefravær.
  • Forslag til tiltak utformes i fellesskap.
  • Henvisning til PPT YH vurderes.
  • Nytt møte etter 2-3 uker for å evaluere de foreslåtte tiltakene (tidspunkt fastsettes i første konsultasjon). Videre aksjoner i saken må også drøftes, bl.a. eventuell videre henvisning.
  • Videre oppfølging i saken.

Tiltak i skolen ved begynnende skolefravær

PPT Ytre Helgeland anbefaler at 7 dagers fravær (dokumentert og udokumentert) i løpet av ett semester utløser arbeid etter denne tiltakstrappa: Tiltakstrapp ved begynnende skolefravær