Flere typer fravær

Det er nyttig å skille mellom gyldig og ugyldig fravær. Ugyldig fravær er fravær som ikke er dokumentert, enten i enkelttimer, eller hele dager. Gyldig fravær er derimot fravær ved sykdom, innvilget permisjon, og helseoppfølging som legetime, tannlegetime og lignende.

Mange skoler erfarer også fravær som faller i en mellomkategori. Denne kategorien omfatter fravær som skyldes mer diffuse årsaker. Her kan f. eks. sykdom spille en viss rolle, men sykdommen forklarer trolig ikke alt fraværet eleven har.

Begrepet ‘skolevegring’ er mye brukt i tilfeller der fravær fra skolen assosieres med følelsesmessige vansker som angst eller depresjon. Alvorlig skolefravær trenger imidlertid ikke innbefatte en emosjonelt betinget vegring hos eleven mot å være til stede på skolen. Vi legger derfor følgende definisjon av alvorlig skolefravær til grunn:

«Fravær fra undervisningen og det sosiale fellesskapet i skolen, gyldig eller ugyldig, av et omfang/en hyppighet som medfører bekymring knyttet til elevens faglige utvikling, samt elevens sosiale tilhørighet og utvikling» (Ingul, 2011). [1]

Definisjon av alvorlig skolefravær

Begrepet ‘skolevegring’ er mye brukt i tilfeller der fravær fra skolen assosieres med følelsesmessige vansker som angst eller depresjon. Alvorlig skolefravær trenger imidlertid ikke innbefatte en emosjonelt betinget vegring hos eleven mot å være til stede på skolen. Vi legger derfor følgende definisjon av alvorlig skolefravær til grunn:

«Fravær fra undervisningen og det sosiale fellesskapet i skolen, gyldig eller ugyldig, av et omfang/en hyppighet som medfører bekymring knyttet til elevens faglige utvikling, samt elevens sosiale tilhørighet og utvikling» (Ingul, 2011). [1]

Det er heller ikke slik at alvorlig skolefravær er et spørsmål om enten-eller. For å illustrere dette, viser vi til Christopher Kearney (2001)[2], som i tabell 1 beskriver skolefraværsproblematikk som et kontinuum:

Tabell 1:Skolefraværsproblematikk som et kontinuum
Oppmøte på skolen er stressende Gjentatt vegring/problematferd om morgenen Gjentatte episoder der eleven kommer for sent til skolen Periodevist fravær timer/dager Gjentatt fravær timer/dager og delvis oppmøte Helt fraværende fra skolen i perioder Helt fraværende fra skolen over lange perioder

Kearney, 2001

Skolene må være bevisste på risikofaktorer for skolevegring, og tegn på at skolefravær hos en elev er eskalerende. Slik kan skolen få undersøkt bakgrunnen for fraværet så tidlig som mulig, og sette inn tiltak og gi støtte til eleven på et tidlig stadium. Skolehelsetjenesten bør også involveres for å avklare om det finnes helserelaterte eller psykososiale årsaker til fraværet.

Tabell 2 gir en oversikt over det som kan være tidlige tegn på alvorlig fraværsproblematikk:

Tabell 2: Tidlige tegn på fraværsproblematikk
Alvorlig fravær:
 • Ikke-dokumentert fravær fra enkelttime/fag - gjerne med et mønster i fraværet
 • Høyt fravær (10 dager i halvåret)
 • Eleven kommer for sent tre ganger eller mer på en måned
 • Eleven møter opp på skolen, men forlater skolen igjen i løpet av dagen
Tegn hos eleven:
 • Er uvanlig innadvendt eller sjenert
 • Er uvanlig utrygg ved skolestart/etter skolebytte, og ordinære tiltak for å trygge eleven hjelper ikke
 • Snakker aldri høyt i klassen
 • Snakker ikke med voksne/medelever eller kun med utvalgte voksne/medelever
 • Er ofte alene i friminuttene
 • Er avhengig av at en bestemt voksen/medelev er tilsatede i friminuttet
 • Har ofte fysiske plager, f.eks. vondt i magen eller i hodet
 • Gir non-verbalt eller verbalt uttrykk for nedstemthet eller redsel generelt eller tilknyttet spesifikke situasjoner på skolen
 • Trekker seg tilbake fra sosiale situasjoner og/eller skolerelaterte aktiviteter
 • Viser utagerende atferd, for eksempel sinne i situasjoner som stiller krav i skolehverdagen
 • Viser motstand mot å delta eller forsøker å unngå enkelte fag, situasjoner eller aktiviteter på skolen, for eksempel ved å vagabondere eller ved å forlate skolen
 •  Gir uttrykk for å ikke ville gå på skolen
 • Ringer ofte hjem i skoletiden eller ønsker å gå hjem i løpet av skoledagen
Tegn hos foresatte:
 • Blir værende lenge i leveringssituasjonen eller vil være med inn i klasserommet utover det som er ordinære rutiner
 • Ringer eleven i skoletiden gjentatte ganger for å sjekke at eleven har det bra
 • Overdreven kontakt med skolen

Når kan vi si at fraværet hos en elev er bekymringsfullt?

Det er ulike oppfatninger rundt dette. Etter Inguls definisjon er fravær bekymringsfullt når det er av et slikt omfang at det gir negative konsekvenser for elevens sosiale og faglige utvikling. Dermed kan også gyldig fravær gi grunn for bekymring. Beskrivelsene av tegn på fraværsproblematikk i tabell 2 må derfor brukes skjønnsmessig, men når skolen registrerer uvanlige fraværsmønstre er det i utgangspunktet ingen grunn til å ikke ta opp fraværet med eleven og/eller med foresatte.

[1] (J.M. Ingul, 2011, sitert i “Bekymringsfullt skolefravær - veileder Drammen kommune, 2016).

[2] C. Kearney (2001): «School Refusal Behaviour in Youth: A Functional Approach to Assesment and Treatment», N.N, Washington D.C: American Psychological Association.