Alvorlig skolefravær kan ha mange ulike årsaker, og det er viktig å forstå de underliggende årsakene til fraværet for å sette inn de riktige tiltakene. Denne veilederen vil derfor først vise til noen teoretiske modeller fra forskning på alvorlig skolefravær, som suppleres med erfaringer med hva skolene bør gjøre i dette arbeidet.

Ansvaret for barn og unges rett og plikt til grunnskoleopplæring

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Ansvaret for dette er fordelt mellom skolen og elevenes foresatte. Skolen er ansvarlig for å legge til rette for elevenes faglige og sosiale utvikling i et miljø som fremmer helse, trivsel og læring. De foresatte har ansvar for å følge opp opplæringsplikten og sørge for at elevene får opplæring.

I saker med alvorlig skolefravær blir ofte mange instanser involvert. Veilederen vil skissere hva som er anbefalt saksgang, og når ulike instanser bør kontaktes. Som vedlegg finner skolene eksempler på handlingsplan for skolen, kartleggingsskjemaer og samarbeidsavtaler som kan være til hjelp i arbeidet med alvorlig skolefravær. 

Stort fravær fra skolen kan få alvorlige faglige og sosiale konsekvenser for den enkelte

De juridiske sidene knyttet til barns skolegang er et viktig bakteppe, men for den enkelte elev er det først og fremst relasjonene til medelever, voksne på skolen og sine foresatte som legger de viktigste føringene for hvordan skolehverdagen oppleves.

Vi vet at stort fravær fra skolen kan få alvorlige faglige og sosiale konsekvenser både på lang og kort sikt. Blant korttidsfølgene er svake faglige prestasjoner, lav selvfølelse, isolasjon, familiære problemer og problemer med relasjoner til jevnaldrende. Langtidsfølgene kan være dårligere muligheter for utdannelse og jobb, sosiale problemer og økt risiko for senere psykiske lidelser.

Med så alvorlige konsekvenser er det i alles interesse å forebygge og forhindre skolefravær, og da er samarbeid mellom de berørte instanser avgjørende. Når et barn ikke kommer seg til, eller ikke klarer å være på skolen, er dette derfor et felles problem som krever at alle bidrar til en løsning.