Når skal det settes inn tiltak?

Ut fra Inguls definisjon av alvorlig skolefravær og tabell 1 og 2 er det naturlig å spørre seg: Nøyaktig når er fraværet så høyt at skolen må begynne å sette inn spesielle tiltak? Dette spørsmålet kan det nok være ulike oppfatninger om både på skolene og blant foresatte.

I Alstahaug kommunes reglement for orden og oppførsel står det:

Dersom en elev ofte kommer for sent eller er borte fra skolen uten at foresatte har informert skolen, skal hjemmet kontaktes for å få klarlagt årsaken til at eleven kommer for sent eller er borte fra skolen. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng med årsaken til, og hvor ofte eleven kommer for sent eller har ulovlig fravær. Foresatte skal involveres når fravær, inkludert det å komme for sent, går ut over elevens læring eller virker forstyrrende på klassens totale læringssituasjon. Foresatte må også informeres om det ansvaret de har for elevens fremmøte til undervisning etter opplæringslovens § 2-1.

Å komme for sent eller være borte «ofte» gir rom for en viss skjønnsmessig vurdering. Den enkelte skole bør ha en felles forståelse som gjerne er nedfelt i en egen handlingsplan mot alvorlig skolefravær (se vedlegg B for et eksempel på handlingsplan).

Når skal skolen si fra til foresatte?

Som en hovedregel bør holdningen til skolene være at alt ugyldig fravær blir tatt opp med eleven og meldt til foresatte. Det bør også alltid meldes fra til hjemmet hvis en elev møter på skolen, men forlater skolen i skoletiden uten gyldig grunn. Kommer eleven for sent tre ganger, bør det tas opp med foresatte. Har skolen ellers grunn til å tro at eleven er borte fra skolen uten at de foresatte vet om det, bør foresatte varsles så snart som mulig.

Ikke "vent og se"

Hva er så mye dokumentert fravær? Et generelt råd for skolene er å ta opp fraværsproblematikk med elev og foresatte tidlig, og ikke «vente og se». Når dokumentert fraværet går ut over elevens læring, må det tas opp med foresatte. Fravær som overstiger 10 dager per halvår må uansett årsak karakteriseres som høyt fravær, og må i alle tilfeller tas opp med foresatte og tiltak vurderes.