Årsakene til langvarig alvorlig skolefravær er oftest både:

  • Individuelle - det vil si at årsakene ligger hos den enkelte eleven, for eksempel sårbarhet, sykdom, angst eller depresjon.
  • Relasjonelle - det vil si at årsakene ligger i samspillet mellom eleven og andre, f eks. medelever, lærere eller foresatte.

Individuelle årsaker til alvorlig skolefravær

Oftest kan ikke årsakene skilles tydelig fra hverandre, og det finnes i de aller fleste tilfeller en gjensidig påvirkning. Begrepet skolevegring brukes ofte for å beskrive langvarig alvorlig skolefravær som er et resultat av barnets eller ungdommens angst for skolen eller noe forbundet med skolen.

Både frykt, redsel og angst er normale reaksjoner hos barn og unge, men i noen tilfeller utvikler redselen seg slik at dette skaper problemer for barnets eller ungdommens skolehverdag. Yngre barn som opplever separasjonsangst fra foresatte kan senere utvikle langvarig alvorlig skolefravær som en konsekvens av dette. På samme måte vil barn og unge med sosial angst eller generalisert angst også kunne utvikle langvarig alvorlig skolefravær. Andre individuelle årsaker kan være depresjon eller spiseforstyrrelser. Fagvansker kan være både en medvirkende årsak til og et resultat av alvorlig skolefravær.

Relasjonelle årsaker til alvorlig skolefravær

Relasjonelle årsaker til at elever utvikler langvarig alvorlig skolefravær kan f.eks. være et utrygt skolemiljø med mangelfull klasseledelse, som er preget av krenkelser, mobbing eller sosialt stress. Andre relasjonelle årsaker kan være vanskelige familieforhold. For skolene er det viktig å ikke glemme slike miljøfaktorer når årsaker til alvorlig skolefravær skal kartlegges.