Anbefalinger fra prioriteringsrådet

 1. Retur: Prosjekter som ikke anses som digitaliseringsprosjekter, eller av andre årsaker ikke er relevante for vurdering i prioriteringsrådet.

 2. Idéutvikling: Prosjekter som har digitaliseringspotensiale men som må utredes mer.

 3. Prosjektbeskrivelse

  1. Prosjekter som er kommet langt i idéutviklingen som prioriteringsrådet mener bør defineres som prosjekt for god gjennomføring.

  2. Prosjekter/tiltak som er igangsatt uten at det er definert som prosjekt med prosjektleder og plan for gjennomføring. 

 4. Gevinstkartlegge

  1. Pågående prosjekter som bes fremvise dokumentasjon på forventet gevinst. Kan være gevinst i form av spart tid, spart kostnad eller bedre tjeneste.

  2. Planlagte prosjekter som er kommet langt i idéutviklingen og hvor det er forutsetninger tilstede for å beregne forventet gevinst.

Prioriteringsrådet tilbyr veiledning til prosjekter i alle faser og kan fasilitere ved behov for prosjektbeskrivelse eller gevinstkartlegging.

Prioriteringsrådet holder oversikt over pågående prosjekter og skal dokumentere at prosjekter har tilstrekkelig prosjektstyringsressurser og en gevinstrealiseringsplan.