Prioriteringsrådets mandat

Prioriteringsrådet er et tverrfaglig organ som oppnevnes av adm. sjef og rapporterer til strategisk ledelse. Rådet ledes av porteføljeansvarlig og dokumenterer at prioriterte prosjekter har tilstrekkelig prosjektstyringsressurser og en gevinstrealiseringplan. Rådet legger frem en oppdatert prioriteringsliste på digitaliseringsprosjekter til strategisk ledelse hver tredje måned.

Som underlag til budsjettprosessen skal rådet:

  • Samle inn en oversikt over digitaliseringsprosjekter med investeringsbehov (penger eller ressurser) for kommende budsjett
  • Sette sammen en første grove gevinstanalyse av prosjektene med en tilhørende anbefalt prioritering
  • Gjennomgå foreslått prioritering med de berørte ledere før det presenteres for strategisk ledergruppe

Rådet skal aktivt bidra til økt kompetanse om digitalisering som et verktøy for ledere i kommunen. I dette arbeidet inngår tilgang til opplæring på KS Læring, aktivt samarbeid med RKK, informere om gode møteplasser og jobbe sammen med HR for innhold i de ansattes kompetanseplaner.

Rådet er programkomite for digitaliseringskonferansen våren 2019.

Medlemmer i prioriteringsrådet

Linda Jakobsen, rådgiver stab
Inga Marie Lund, innkjøpsansvarlig
Thomas Andersen, HALD-IKT
Hilde Johansson, fagutviklingssykepleier
Erlend Aksnes, rådgiver Oppvekst/kultur
Ingunn Stemland, folkehelsekoordinator
Oddrun Bårdgård, arealplanlegger
Ann-Helen Salomonsen, hovedtillitsvalgt