Sluk- og grøftearbeid

 • Renske overvannsgrøfter og åpne drenering som skal drenere veioverbygningen.
 • Inspeksjon, spyling, rengjøring og reparasjon av stikkrenner.
 • Inspeksjon, spyling, rengjøring og reparasjon av sluk og sandfang - inkl. tilhørende drens- og overvannsledninger.
 • Alle veisluk skal kontrolleres – og om nødvendig tømmes en gang pr. år. I tillegg skal sluk tømmes/utbedres etter tilkalling/utrykning.
 

Asfaltarbeid

 • Lapping og reparasjoner av mindre skader (slaghull) på faste dekker av asfalt - inkl. trafikkøyer, fortau m.m.

Slaghull skal forskriftsmessig markeres så raskt som mulig (etter 1-2 timer) etter at kommunen er blitt oppmerksom på skaden. Midlertidig utbedring skal skje snarest og senest i løpet av 2 virkedager.

Merk at veieier i utgangspunkt ikke er ansvarlig for skader på materiell / biler – forårsaket av veidefekter som kommunen ikke er varslet om på forhånd (FORCE MAJEUR).

Større asfaltarbeider utføres av innleid asfaltentreprenør. Foruten større reparasjoner av asfaltdekket etter f. eks graving eller utvasking, foretas det nyasfaltering og reasfaltering av de kommunale veiene.

Slått og rydding av vegetasjon

 • Omfatter arbeider i veiskråninger, på grøntarealer og langs kommunal vei generelt. Arbeidene utføres 2 ganger i løpet av sesongen – tilpasset vekstforholdene. Som standard i første uke av juli og i slutten av august.
 • Pass og stell av busker, trær, blomsterarrangement mv. i kommunale veier/rabatter etc. samt parker / anlegg utenom kommunal vei utføres av anleggsgartneren.

Feiing av veier og plasser

 • Renhold av veibaner og veiområder inkl. vårrengjøring. Vårrengjøringen skal normalt være avsluttet før 17. mai, – for sentrumsområdene skal renholdet iverksettes umiddelbart etter snøsmelting.
 • Sentrumsgatene (torget og gågata) i Sandnessjøen skal feies 2 ganger i løpet av sommeren.
 • Petter Dass plass og tilsvarende spyles jevnlig av anleggsgartneren.

 

Skiltarbeid

 • Arbeidene omfatter renhold og reparasjoner av alle typer skilt og skiltutstyr, vinter som sommer.
 • Utskifting og nyutsetting av gatenavnskilt.
 • Utskifting og nyutsetting av ordinære trafikkskilt på kommunale veier.

Gatemøbler

 • Drift- og vedlikehold av gatemøbler og annet gateutstyr som for eksempel granittpullerter, veibommer, kantstein, veirekkverk m.m.Sluk- og grøfter.