Slik søker du

Du må søke om plass fra Visma Flyt skole. Søknadsfrist er 15. april, fortløpende opptak etter dette såfremt det er plass. 

Søk om plass på SFO

Barnet beholder plassen til og med 4.trinn, eller til plassen sies opp.

Oppholdsbetaling SFO

Prisen for opphold i SFO er kroner 2547,-  per måned fra 01.01.2023. Se priser
I tillegg kommer kost kr 175,- per måned.

Det betales for 11 mnd. Juli er betalingsfri måned. Betalingen løper fra den 1. i måneden barnet begynner på SFO.

Søskenmoderasjon for andre barn er 30% og for tredje barn 50% . 

Redusert foreldrebetaling

Høsten 2020 ble det innført redusert foreldrebetaling i SFO ved offentlige skoler på 1.-2. trinn. Ordningen ble utvidet til å gjelde 3.-4. trinn fra høsten 2021.
Vi behandler søknader om redusert foreldrebetaling etter Forskrift til opplæringsloven

  • Husholdninger skal ikke betale mer enn 6 % av familiens inntekt for en SFO-plass. I 2023 kan du søke om redusert foreldrebetaling hvis husstandens samlede inntekt er under kr. 466 950
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. og 7. trinn.

Søk om redusert foreldrebetaling i SFO

Siste skattemeldingen(er) må legges ved som dokumentasjon når det søkes om redusert foreldrebetaling.

Slik laster du/dere ned skattemeldingen 

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.

Åpningstid

SFO er åpen alle virkedager i skoleåret unntatt sommerstengt periode, lørdag, søndag, offentlige fridager, jule- og nyttårsaften og 3 av skolens planleggingsdager (datofestet i 
gjeldende skolerute). Onsdag i påskeuken stenger SFO 12:00.

Daglig normal åpningstid er 07.00-16.30. Rektor kan utvide åpningstiden før og etter normal åpningstid etter vurdering av behov og økonomisk rammebetingelser. Ta kontakt med leder SFO for nærmere informasjon om det enkelte SFOs åpningstid. 

12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn. Vi organiserer gratis kjernetid i henhold til Forskrift til opplæringsloven §1B-3.

Fra skoleåret 2023-2024 utvides ordningen, slik at ordningen også omfatter 2. trinn. 

I Alstahaug kommune organiseres gratis kjernetid med 2,5 time rett etter skoletid.
Elevene starter og slutter på litt ulike tider ved de ulike skolene, slik at ettermiddagstid på SFO får ulikt tidspunkt. For 1.klassinger vil det være to alternative tilbud;

  • Kun gratis kjernetid, 0 kroner
  • Full plass med fratrekk for gratis kjernetid, 1189 kroner

Kostpenger kommer i tillegg til begge alternativene.

Gratis kjernetid i ferieuker organiseres med to hele dager per uke (2 dager x 6 timer). Hvilke dager avtales mellom den enkelte foresatte og SFO.
SFO har stengt i 4 uker (juli). Vanligvis fra og med uke 27 til og med uke 30.

Sommerstengt SFO

SFO sommerstenges i 4 uker (juli). Vanligvis fra og med uke 27 til og med uke 30.

Sommeren 2021, 2022, 2023 og 2024 vil SFO igjen sommerstenges fra og med uke 27 til og med uke 30. 

Oppsigelse av plass

SFO-tilbudet har oppsigelsestid på 1 måned. Oppsigelsen telles fra den 1. i måneden etter at melding om oppsigelse er mottatt. 

Dersom ditt barn skal slutte, må plassen sies opp i Visma Flyt Skole  

Søknadsskjema på papir

Dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan papirskjema lastes ned her: Søknadsskjema SFO
Søknadsskjemaet må lastes ned og fylles ut manuelt.
Skjemaet må sendes til Alstahaug kommune, avdeling Oppvekst og kultur, Strandgata. 52, 8805 Sandnessjøen.