Av kommunens totalareal på ca 187.000 daa er ca 26.000 daa jordbruksareal og 17.000 daa produktivt skogareal. Hovedproduksjonen er husdyrproduksjon basert på engvekster og beite.

I jordbruket er det ca. 79 driftsenheter. Hovedproduksjonen er husdyrhold basert på engvekster og beite, men sett i nordnorsk sammenheng har kommunen også en relativt stor husdyrproduksjon basert på kraftfor (gris).

Gjennomsnittlig jordbruksareal pr. driftsenhet var 265 dekar ved søknad om produksjonstilskudd 2010. Tilsvarende tall for Nordland fylke var 228 dekar og for landet var det 219 dekar. Gjennomsnittlig melkekvote er 285 854 liter fordelt på 23 bruk. Total produksjon pr 31.12.2018 var 6 529 210 liter.

Alstahaug kommune er en skogreisningskommune på Helgeland. Det er plantet ca 9000 da i kommunen.Det ble plantet mye sitka på 1950-60 tallet. Denne begynner å få et stort volum men er nok ennå ikke hogstmoden.

Kommunen har et variert kulturlandskap. Et kystlandskap som er preget av menneskers bruk med store variasjoner. Enkelte steder er det  et landskap som er preget av store teiger intensiv drift, mens det andre områder er mer preget av teigblanding og mer ekstensiv drift. Kommunen har flere områder som er klassifiser som lokal, regional eller nasjonalt viktig kulturlandskap . I 2010 ble Blomsøy, Hestøysund og Skålvær plukket ut til et av 45 områder i Norge med en særskilt verdi.

Jente og beitedyr