Søknad

Over 50 % av nytten ved veien må være til landbruksvirksomheten for at det skal behandles som landbruksvei. Andre private veier  skal behandles etter Plan- og bygningsloven.

Nybygging, ombygging eller masseuttak kan ikke iverksettes uten skriftlig tillatelse fra kommunen. Søknad sendes kommunen på fastsatt skjema.

Saksgang

 1. Søknad sendes til kommunen.
 2. Det vurderes om søknaden er av en slik art at det er nødvendig med konsekvensvurdering.
 3. Søknaden sendes på høring. (miljø, reindrift, kulturminne).
 4. Behandling eventuelt politisk.
 5. Skriftlig vedtak med eventuelle vilkår sendes søker.
 6. Når tiltaket er gjennomført skal det meldes til kommunen.
 7. Tiltaket godkjennes og registreres.

Søknaden skal behandles etter FOR-2015-05-28-550 Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.

Landbruksveier skal bygges i henhold til Normaler for landbruksvei.

Tilskudd

Hvis en landbruksvei er til nytte for skogbruket kan det søkes om tilskudd til bygging eller oppgradering.

For å kunne få tilskudd gjelder følgende forutsetninger:

 • Veien må bidra til en god helhetsløsning som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.
 • Veien må være godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål.
 • Veien må bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.
 • Det er bare skogsandelen i en landbruksvei som er tilskudds berettiget.
 • Det skal foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent før anleggsarbeidet igangsettes.
 • Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.
 • Ansatte innen landbruks- og miljøvernmyndigheter må kunne benytte veien avgiftsfritt i tjenesten.

Søknad om tilskudd til vegbygging sendes til kommunen på fastsatt skjema.

For mer informasjon se Landbruksdirektoratet.