Alstahaug kommune v/ fast utvalg for plansaker vedtok 06.12.12 å igangsette planarbeid for Sandnessjøen lufthavn i samarbeid med Avinor AS. Planområdet er tidligere regulert gjennom reguleringsplan for ”Sandnessjøen lufthavn, oppdatering”, vedtatt 28.02.07 og reguleringsplan for ”Sandnessjøen lufthavn, endring”, vedtatt 28.02.07.

Planarbeidet gjennomføres som en områdereguleringsplan, og er vurdert som konsekvensutredningspliktig. På bakgrunn av dette er det utarbeidet planprogram og konsekvensutredning. Konsekvensutredningen skal synliggjøre planens konsekvenser for miljø og samfunn. Det foreliggende planforslaget åpner for forlengelse av rullebane fra kunngjort rullebanelengde på 881 meter til 1199 meter, herunder tilhørende infrastruktur, samt videre utvikling av flyplassen med hensyn til terminalbygg, hangarer, parkeringsarealer.

Vurdert ut fra de konklusjoner som framkommer i konsekvensutredningen før offentlig ettersyn, er det ikke forhold som tilsier at planen ikke kan gjennomføres. Dersom planvedtak foreligger innen november 2013 kan det forventes anleggstart for etablering av ny rullebane i løpet av 2014.

1: Kunngjøringsbrev
2: Adresseliste
3: Saksprotokoll
4: Planbeskrivelse og konsekvensutredning
5: Reguleringsbestemmelser
6: Plankart del 1
7: Plankart del 2