Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Detaljregulering for Bjarnetjønna skole

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ombygging av skolen og opprusting av utearealene. I kommunestyrets budsjettvedtak er det forutsatt utbygging og ombygging av eksisterende skoler. Bjarnetjønna skole skal ombygges til en 1-4.klasse skole.

Planavgrensning med flyfoto

Detaljregulering for Krokenåsen

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 og § 12-14, vedtok Alstahaug kommunestyre, i møte 15.02.17, i sak 3/17, detaljregulering for Krokenåsen, planID 20150061.

Illustrasjonsbilde_til hjemmeside

Detaljregulering av Stamnes skole med tilhørende planprogram

Planarbeidet har som formål å legge til rette for at det kan bygges en 1.-10. klasseskole på Stamnes i tråd med kommunestyrets vedtak.  Planarbeidet skal konsekvensutredes, og det er derfor utarbeidet planprogram, som legger premissene for planarbeidet.

illustrasjon

Detaljregulering for Sandnes skole

Planarbeidet har som formål å tilrettelegge for bygging av ny, stor barnehage på Sandnes i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak.

illustrasjon

Detaljregulering av del av Foged Falchs vei

I møte, den 10.02.17, vedtok kommunens faste utvalg for plansaker igangsetting av følgende detaljreguleringsplan for del av Foged Falchs vei (sak 9/17, planid 20170001). Planarbeidet har som formål å legge til rette for en mer fleksibel utnyttelse av arealene avsatt til konsentrert boligbygging.  Det vil også bli foreslått noen endringer i løsninger knyttet til adkomstveg, parkering og fortau.  

illustrasjon

Kunngjøring av vedtak: Kommuneplanens arealdel med kystsone 2016-2022

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling, jfr. Pbl § 11. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Alstahaug kommunes samfunnsdel ble vedtatt i 2014. Kommuneplanen sin arealdel ble sist vedtatt i 2010.
Kommuneplanens arealdel 2016 - 2022 er kommunens styringsverktøy for bruk og vern av arealer, og skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen omfatter hele kommunen og ble vedtatt av kommunestyret i Alstahaug i møte 14.12.16, sak 89/16.

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan og bygningsloven ikke påklages, jf. §§ 11-15 og 11-16.

helekommunen