Alstahaug kommune har igangsatt reguleringsplanarbeid for Horvnes, del 3. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videre utvikling av eksisterende industriområde.

Planområdet er dels avsatt til framtidig industriområde og LNF- område i kommunedelplan for Sandnessjøen samt havneformål og småbåthavn i kommuneplanens areadel. I tillegg inngår areal regulert til campingplass samt noe industriformål og parkbelter innenfor gjeldende reguleringsplaner for industriområdet Horvnes. Planarbeidet skal konsekvensutredes fordi planlagte tiltak ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplaner eller kommuneplan, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 2 bokstav d).

Planprogrammet er utarbeidet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger og gir føringer for planarbeidet, og hvilke problemstillinger som anses viktige i forhold til miljø og samfunn. Det redegjøres for formål, framdriftsplan og medvirkning. Avslutningsvis skal planprogrammet redegjøre for hvilke forhold som skal utredes i planforslag med
konsekvensutredning, og hvilken metode som skal benyttes. Området beskrives med kart og lokalisering.

1: Kunngjøringsbrev
2: Adresseliste
3: Saksprotokoll og saksframlegg
4: Fastsatt planprogram
5: Avgrensing