Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering

Det er Tildelingskontoret som ivaretar funksjonen som Koordinerende enhet i Alstahaug kommune.

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Enhetenes overordnede ansvar for individuell plan og koordinator er sentralt. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering.

 

Individuell Plan

Pasient og bruker med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Vedkommende har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til rette for dette. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den grad pasienten/brukeren og pårørende ønsker det. Dersom en pasient ikke har samtykkekompetanse, har nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten eller brukeren. Den individuelle planen gir ikke pasienten/brukeren større rett til helse- og omsorgstjenester enn det som følger av det øvrige regelverket.

Har du behov for en Individuell Plan kan du ta kontakt med Tildelingskontoret, eller henvende deg til ansatte i kommunen, spesialisthelsetjenesten eller den enkelte tjenesteutøver som skal informere aktuelle tjenestemottakere og/eller pårørende om retten til individuell plan. Du har krav på nødvendig veiledning og bistand slik at du får oppfylt dine rettigheter.

I Alstahaug kommune bruker vi Samspill, som er et nettbasert program for å lage Individuelle Planer. Dette gjør at alle med behov lett kan få tilgang der det er nødvendig. Ta kontakt med tildelingskontoret hvis du trenger mer informasjon om eller opplæring i Samspill.

Koordinator

For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient/bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Det er kommunens koordinerende enhet som har det overordnede ansvaret for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering et et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser og deltakelse står sentralt. Hverdagsrehabilitering vektlegger tverrfaglig tilnærming på et tidlig tidspunkt i forløpet. Fokus er at brukeren skal mestre sine daglige gjøremål i hjem og nærmiljø for å opprettholde/bedre livskvalitet og klare seg så selvstendig som mulig så lenge som mulig. Se vår brosjyre.
Målgruppe er alle innbyggere med behov for tjenester innen helse, pleie og omsorg.
Inklusjonskriterier:        

  • Brukere som søker kommunal tjeneste for første gang (f.eks. trygghetsalarm, matombringing, hjelpemidler)
  • Brukere som får en endring i funksjon/behov
  • Utskrevne fra sykehuset med rehabiliteringspotensiale /overgangsperiode sykehus à hjem (inkludert omsorgsbolig)

Bruker må være motivert til å gjøre en egeninnsats for å øke eget funksjonsnivå

Eksklusjonskriterier:     

  • Langtkommen demens /uttalt kognitiv svikt
  • Brukere med behov for døgnbasert langtidsplass på sykehjem
  • Terminale pasienter

I Alstahaug kommune er hverdagsrehabilitering organisert i et team som består av hjemmetrener, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Hvis du trenger mer informasjon om hverdagsrehabilitering kan du kontakte Tildelingskontoret.

Rehabilitering i institusjon eller beredskapsrom

Denne muligheten blir vurdert i Koordinerende enhet, for brukere som ikke har mulighet å bo hjemme etter funksjonsfall. Målet er i utgangspunktet alltid at pasienten skal flytte hjem igjen.