Kom med innspill innen 5. januar
Hvis du har innspill til planen, kan du sende det til Alstahaug kommune, Strandgt. 52, 8805 Sandnessjøen, post@alstahaug.kommune.no eller via e-dialog innen 5.januar 2024. Merk ditt innspill med saksnr. 2023/5476.

Hvorfor en slik plan?
Uteområder ved skoler og barnehager er arenaer der barn og unge oppholder seg store deler av dagen gjennom hele oppveksten. På hverdager bruker i overkant av 1000 barn og unge i alderen 1-16 år uteområdene ved skoler og kommunale barnehager i Alstahaug kommune. Kvaliteten på disse uteområdene spiller derfor en viktig rolle for at barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår og trygge møtesteder i nærmiljøet hvor de kan få leke og utvikle seg. Alstahaug kommune ønsker at nærmiljøet skal ha attraktive sosiale møteplasser og områder for fysisk aktivitet. Dette er viktig i folkehelsearbeidet. Planen skal danne grunnlag for tiltak for oppgradering av uteområder ved skoler og kommunale barnehager. Arbeidet med planen er forankret i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, som ble vedtatt 20.06.19, sak 27/19.

Hva inneholder planen?
Planutvalget ble orientert om planforslaget fredag 17.11.23:

Planforslaget beskriver status og forslag til metode for prioritering av tiltak. Forslaget består av fem plandokumenter:

 

Hvem kan uttale seg – og om hva?
Alle interesserte kan uttale seg – både privatpersoner, interesseorganisasjoner, næringsliv og formelle høringsinstanser. Alstahaug kommune ønsker innspill på alle deler av planen, særlig beskrivelse av tilstand, foreslåtte tiltak og metode for prioritering. Alle innspillene vil bli referert og vurdert når planen skal behandles politisk.