Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Har du spørsmål til pågående planprosesser, eller hvordan du kan medvirke? Kontakt enhetsleder Lene Carlsen, tlf: 75 07 56 24

Bli meddommer eller skjønnsmedlem

Kommunestyret skal nå velge meddommere til tingrett, lagmannsrett og jordskifterett. 

Illustrasjon: Peggy und Marco Lachmann-Anke, Pixabay

Alminnelig ettersyn - Forslag til meddommere, skjønnsmedlemmer og forliksrådsmedlemmer for perioden 2025- 2028

Formannskapet behandlet i møte den 11.4.2024 forslag til meddommere og skjønnsmedlemmer til Helgeland tingrett, Hålogaland lagmannsrett, Helgeland og medlemmer til Ytre Helgeland Forliksråd. 

Forslaget skal i henhold til domstolloven § 68 ligge til alminnelig ettersyn i minst to uker, og blir behandlet av kommunestyret i juni. 

De som har noe å innvende mot de fremlagte forslagene, bes om å melde det til kommunen innen 26. april 2024. Eventuelle merknader sendes Alstahaug kommune, Strandgata 52, 8805 Sandnessjøen eller på epost til post@alstahaug.kommune.no

NIBIO skal kartlegge jorda i Alstahaug

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har det nasjonale ansvaret for stedfesting og dokumentasjon av jordsmonnets egenskaper på fulldyrka og overflatedyrka jord. I år vil NIBIO utføre jordkartlegging i Alstahaug kommune. Arbeidet vil pågå fra 22. april til 16. mai. Kartet til høyre viser hvilke arealer som berøres.

Kartutsnitt over berørte områder

Høring: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Nordland fylke

Riksantikvaren sendte i januar utkast til rapport for Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Nordland på høring. Det er i alt forslag om 16 landskap i 17 kommuner, og ett av disse landskapene ligger i Alstahaug. Høringen er åpen, og alle har mulighet til å komme med innspill.

Fra Skålvær mot Alstenøya, Offersøy og Tjøtta

Høring: navnesak 2023/404 - Helgelaante, sørsamisk navn på landskapsområdet i Helgeland

I forbindelse med navnesak for samiske parallellnavn på domstolene, så kom det fram at Helgeland har ett samisk parallellnavn. Dette navnet er i daglig bruk. 
I samråd med Statens kartverk røyses det herved stedsnavnsak for det sørsamiske parallellnavnet for Helgeland. Den samiske navnetjenestens tilrådning er: Helgelaante. 

Illustrasjonsfoto

Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel

Planutvalget vedtok 26.01.2024, sak 3/2024, kunngjøring og varsling av planoppstart for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Samtidig ble det vedtatt å legge ut forslag til Oppstartsdokument for arbeid med kommuneplanens samfunnsdel ut til høring og offentlig ettersyn. 

Dronefotografi av Sandnessjøen med Alstenøya i bakgrunnen. Over bildet ligger en ring med fargede felter som representerer FNs 17 bærekraftsmål.

Boligpolitisk handlingsplan 2023-2028

Kunngjøring av Boligpolitisk handlingsplan for Alstahaug kommune 2023-2028. Plan er vedtatt i KST 13.12.2023.

Foto: Sandnes barnehage