Sammendraget fra masteroppgaven konkluderer med at mange byer og tettsteder bærer i dag preg av å ha mistet sitt særpreg som følge av mangel på stedsutvikling som er lokalt forankret. Samtidig preges mange tettsteder og småbyer i Distrikts-Norge av sentralisering og fraflytting. Dette er også tilfellet for kystbyen Sandnessjøen på Ytre Helgeland. Avhandlingen ser på hvordan byens attraktivitet kan styrkes gjennom stedstilpasset sentrumsutvikling i Sandnessjøen.

I denne oppgaven handler en stedstilpasset utvikling om utvikling tilpasset de ytre karaktertrekkene, men også de indre kvalitetene ved landskapet. Det indre landskapet beskriver relasjonen mennesker har til stedet. For å finne disse kvalitetene i landskapet er landskapsressursanalyse (LRA) brukt som metodisk verktøy. Oppgavens LRA søker å finne en balanse mellom å bevare viktige verdier og å se potensiale for videre utvikling i Sandnessjøen. Funnene fra LRA munner ut i en mulighetsstudie som aktiviserer de unike natur- og kulturressursene og bidrar til en utvikling som er lokalt forankret til byen.

LRA har kartlagt sammenhengen mellom Sandnessjøens rike ressursgrunnlag og byens bruk og aktivitet. Nærhet til havet, fjellandskapet, landskapets kulturhistorie og befolkningens relasjonelle kvaliteter til hverandre og stedet, påvirker stedets særpreg. Likevel har en endret bruk av landskapet ført til at byens kvaliteter er endret. Tidligere var sentrum, spesielt havneområdet, en viktig arbeids- og møteplass for primærnæringer. I dag blir imidlertid store deler av havneområdene brukt som parkeringsplass for biler. I likhet med havna, har flere av byens uformelle møteplasser blitt svekket. Dette har både sammenheng med at byen har distansert seg fra naturen og havet og at byen har mistet mye av sin kystbyidentitet.

I mulighetsstudien presenteres grep med påfølgende strategier og tiltak for hvordan natur- og kulturgrunnlaget kan styrke leve- og opplevelsesverdiene i Sandnessjøen. Grepene illustrerer hvordan byens ressursgrunnlag kan aktiviseres på en måte som styrker menneskers tilknytning til det naturgitte, kulturelle, relasjonelle og historiske. Avhandlingen konkluderer med at befolkningens tilknytning til stedet kan være avgjørende for Sandnessjøen som et attraktivt leve- og opplevelsessted.

Stedsutvikling i en nordnorsk kystby: med landskapet som ressurs

 

Sandnessjøen sjøfront.JPG