Innbyggerforslag

Det er mulig å ta direkte kontakt med de folkevalgte for å gjøre avtaler om møter. Ved ønske om å presentere noe for frikjøpte politikere, kan ordfører kontaktes. Ordfører er frikjøpt på full tid.

Innspill til enkeltsaker som skal til politisk behandling må sendes skriftlig til ordfører/rådmann. Innspillene må sendes skriftlig fordi de skal kopieres og legges ved saken slik at alle får tilgang til samme informasjon i forkant av den politiske behandlingen.

Innbyggerinitiativ innebærer at kommunens innbyggere har rett til å fremme forslag til kommunestyret om forhold som gjelder kommunens virksomhet. Initiativet må gjelde områder der kommunen kan engasjere seg eller har beslutningsmyndighet. Formålet med innbyggerinitiativ er at innbyggerne i en kommune eller et fylke skal ha mulighet til å sette nye saker på den politiske dagsorden.

Kommunal- og regionaldepartementets veileder om innbyggerinitiativ.

minsak.no

Nettjenesten minsak.no er en nettportal for innbyggerforslag som gjør det mulig for innbyggere i en kommune å komme med saker til politisk behandling. På portalen kan man enten foreslå saker selv eller man kan skrive under på saker som andre har fremmet for å vise sin støtte. Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen, for at kommunestyret skal behandle ditt forslag. minsak.no er tilpasset bruk på mobiltelefon. Nettadressen er:

https://minsak.no/

Hensikten med portalen er å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyggernes muligheter til å komme frem med saker i lokalsamfunnet som de mener kommunen bør ta tak i.

Høringer og kunngjøringer

Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen, der den offentlig instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning. I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan - og bygningsloven §§ 27 og 28. I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvem kan delta?

I lovpålagte høringer opplyses det om hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt, er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Hvor finner jeg høringsplanen?

På denne siden finner du alle typer planer som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høringer): Høringer og kunngjøringer

Se også Digitalt planarkiv